Reklamacja usługi – obniżenie ceny usługi

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

  

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

Niniejszym, na podstawie art. 637 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawiadamiam, że żądam obniżenia wynagrodzenia o kwotę………….. zł (słownie złotych:………….) zawartej umowy o dzieło dotyczącej wykonana przez Państwa usługi fryzjerskiej  w dniu……

Wykonane przez Państwa dzieło zostało wykonane wadliwie, gdyż nałożony na włosy kolor farby znacznie odbiega od oczekiwanego przeze mnie. Farba nie została równomiernie nałożona na włosy co spowodowało że są one w różnych odcieniach.  Wada została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

W zawiązku z powyższym, różnicę pomiędzy kwotą uiszczoną przeze mnie za dzieło bez wady,
a kwotą obniżoną ze względu na wadę wykonanego dzieła proszę zwrócić na konto……….
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

Z poważaniem

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply