REKLAMACJA USŁUGI TURYSTYCZNEJ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
Miejscowość, data
Do
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)
 
 
Imię, nazwisko i adres konsumenta
 
Reklamacja
 

Niniejszym zawiadamiam, że umowa o

świadczenie usług turystycznych zawarta przeze mnie

 w (proszę wpisać datę) została wykonana w sposób nieprawidłowy. Uchybienia w sposobie wykonania umowy polegają na (opisać przykłady niewłaściwego wykonania, np. rozbieżności w kategorii hotelu, problemy z transportem, itp.). Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 16b ust. 3 w zw. z art. 11a ust. 1 i 11b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, żądam obniżenia ceny w kwocie ……….. (słownie: ………) zł, co stanowi … procent ceny imprezy zgodnie z Tabelą Frankfurcką. Ponadto w związku z niedogodnościami doznanymi w trakcie imprezy turystycznej żądam także zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę w kwocie ..…. Proszę o zapłacenie podanych/ej kwot/y na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres.

 

W załączeniu składam kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, (zdjęcia, rachunki lub inne dowody potwierdzające niewłaściwe wykonanie umowy oraz poniesione wydatki) oraz  Tabelę Frankfurcką.

 

                                                                             Z poważaniem

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply