REKLAMACJA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
Miejscowość, data
Do
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)
Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta
Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony

przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Charakter wskazanej niezgodności powoduje, że naprawa i wymiana towaru narażałyby mnie na znaczne niedogodności polegające na …………… . Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.
Z poważaniem

2 Comments

Add Yours →

Ja mam pecha! Najpierw reklamowałem jakąś małą pierdołę, ale potem już duży, poważny, drogi zakup… Pisma się przydały. W końcu udało mi się wszystko załatwiać, ale trwało to miesiącami!

Leave a Reply