Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

(pieczęć nagłówkowa                                                                                                          (miejscowość i data)

pracodawcy)

(numer REGON-EKD)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA

 

Z dniem       rozwiązuję z  bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu       z powodu      .

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w      .

Przed upływem tego terminu może  złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą*

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę

albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu

pracodawcy)

(potwierdzenie odbioru przez

pracownika – data i podpis)

________________

*   Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply