Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

(pieczęć nagłówkowa                                                                                                          (miejscowość i data)

pracodawcy)

(numer REGON-EKD)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z ZASTOSOWANIEM SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA*

 

Rozwiązuję z  umowę o pracę zawartą w dniu  …     z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi  …     i upłynie w dniu …     .

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest  …    .

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w …     .

Przed upływem tego terminu może  złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą**  …    .

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę

albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu

pracodawcy)

(potwierdzenie odbioru przez

pracownika – data i podpis)

__________________

*   Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nie określony.

**   Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Bilety autobusowe, kolejowe, lotnicze

Bilety autobusowe, kolejowe, lotnicze  

Zamknij