ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM WZÓR

… (data i miejscowość)

………………………………………. imię i nazwisko pracownika ……………………………. adres zamieszkania

………………………………….. nazwa pracodawcy …………………………………… dokładny adres   

 ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

  Z dniem … (data rozwiązania umowy)  składam wypowiedzenie umowy o pracę  z zachowaniem …………….. okresu wypowiedzenia, bądź

na mocy porozumienia stron zawartej w dniu … (data zawarcia umowy)  w … (miejsce zawarcia umowy) pomiędzy: pracodawcą: … (pełna nazwa i adres pracodawcy) … reprezentowaną przez: … (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy) a pracownikiem: … (imię i nazwisko pracownika), zam. w … (adres zamieszkania pracownika).  z zachowaniem …………….. okresu wypowiedzenia, Przyczyną rozwiązania umowy jest: Nie wypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia. lub  Pragnę dodatkowo podziękować za bogate doświadczenie, jakie zdobyłem (łam), pracując w Państwa firmie.   Potwierdzenie odbioru przez pracodawcę:                                                                                          Z poważaniem: …………………………                                                 ………………………………..    (data i podpis)                                                          (podpis pracownika)  

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Apteka internetowa Wyprzedaż

Apteka internetowa Wyprzedaż    

Zamknij