Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

(pieczęć nagłówkowa                                                                                                          (miejscowość i data)

pracodawcy)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM*

 

Rozwiązuję z  umowę o pracę zawartą w dniu  …     z zachowaniem   …    okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu  …    .

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest …     .

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w  …    .

Przed upływem tego terminu może  złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją pojednawczą**

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę

albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu

pracodawcy)

(potwierdzenie odbioru przez

pracownika – data i podpis)

____________

*   Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nie określony.

**   Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply