SKARGA O UCHYLENIE WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 …, … (miejscowość, data)

 

Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Skarżący: … ul. …   Przeciwnik: … ul. …   Wartość przedmiotu sporu: … zł.

 

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego z dnia … r.

 Zaskarżam wyrok sądu polubownego i zarzucam zaskarżonemu orzeczeniu sprzeczność ustaleń sądu z materiałem dowodowym. Wskazując na to wnoszę o:

1. Uchylenie wyroku sądu polubownego z dnia … 2. Zasądzenie od … na rzecz … kosztów procesu według norm przepisanych 3. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku, 4. Przeprowadzeniu rozprawy także podczas nieobecności wnoszącego skargę.  

Uzasadnienie

 Strony poddały pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spór, jaki może wyniknąć przy wykonaniu umowy o świadczenie … . . Dowód: akta sądu polubownego przy aktach …. Na rozprawie sąd polubowny ustalił, że pozwany … Ustalono też, że w następstwie tej zmiany koszty … Ustalono wreszcie w postępowaniu przed sądem polubownym, że skarżący fakturę końcową zmniejszył o … zł. Dowód: akta sądu polubownego Sąd polubowny w wyroku z dnia … oddalił żądanie skarżącego z tej przyczyny, że wykonał on …mogłaby mieć roszczenie o odszkodowanie. Nie było też zgody … na zmianę trasy przejazdu. Według sądu polubownego okoliczność, że pozwani mogą żądać odszkodowanie uzasadnia oddalenie roszczenia skarżącego o zapłatę reszty należności w kwocie … zł  za wykonanie przewozu. Ustalenia sądu polubownego są błędne. Zmiana … nie tylko nie budziła krytycznych uwag skarżącego, ale uważał ją za prawidłową, bo zmniejszyło to koszt … .       … (podpis)

         

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply