Sprawozdanie opiekuna prawnego

Sąd Rejonowy w …
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
adres…

Pan /Pani

Sygn. akt Op ______________________________
Tel. _______________________

___________________________________________________________________
(podać imię i nazwisko)

 

SPRAWOZDANIE OPIEKUNA (KURATORA)
Za okres od ______________________ do _____________________
1. Nazwisko ___________________________________________________
(osoby pozostającej pod opieką/ kuratelą)
2. Gdzie (częściowo) ubezwłasnowolniony/a przebywa (u opiekuna, w DPS,
u innej osoby – podać dokładny adres ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Stan zdrowia (częściowo) ubezwłasnowolnionego /ej ________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Majątek (częściowo) ubezwłasnowolnionego/ej – czy posiada, jaki, kto sprawuje
zarząd majątkiem _________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Sytuacja materialna (częściowo) ubezwłasnowolnionego/ej, jego ubranie,
odżywienie ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Czy (częściowo) ubezwłasnowolniony/a otrzymuje rentę, zapomogę (podać w
jakiej wysokości i z której instytucji otrzymuje) ______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Trudności jakie sprawia (częściowo) ubezwłasnowolniony/a (podać jakie oraz
ich przyczynę)____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. UWAGI (podać wszystkie spostrzeżenia i trudności, a nadto dezyderaty pod
adresem sądu) ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Data ____________________
_____________________________
(podpis opiekuna/ kuratora)

KOMENTARZE

Leave a Reply