Sprawozdanie OPM

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Pani /Pan

zam. ________________________

Tel. _______________________

 

SPRAWOZDANIE OPIEKUNA

Za okres od ______________________ do _____________________
1. Nazwisko _______________________________
(małoletni(a) pozostającej pod opieką)
2. Gdzie małoletni (a) przebywa (u opiekuna, w MOW, u innej osoby – podać
dokładny adres
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Stan zdrowia małoletniego/ej ________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Majątek małoletniego/ej – czy posiada, jaki, kto sprawuje zarząd majątkiem
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Sytuacja materialna małoletniego/ej, jego ubranie, odżywienie
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Czy małoletni/a otrzymuje rentę, zapomogę (podać w jakiej wysokości i z której
instytucji otrzymuje) ____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Trudności jakie sprawia małoletni/a (podać jakie oraz ich
przyczynę)_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. UWAGI (podać wszystkie spostrzeżenia i trudności, a nadto dezyderaty pod
adresem sądu) ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Data ____________________
_____________________________
(podpis opiekuna)

Leave a Reply