SPRZECIW DO WYROKU ZAOCZNEGO WZÓR

…………………………………………..

 

Sąd Rejonowy  w ……….. Wydział Gospodarczy   Powód: …………….   Pozwany: ………………  Sgn. akt 000/00 Wartość przedmiotu sporu: ……………….

Sprzeciw do wyroku zaocznego

Wnoszę o:

1. Uchylenie wyroku zaocznego Sadu Rejonowego w …………… z dnia………. sgn. sygn. akt, doręczonego w dniu …………….. roku i oddalenie powództwa, 2.

Zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych, 3. Zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu.  

Uzasadnienie

  Powód dochodzi w pozwie kwoty ………….. zł z odsetkami i kosztami procesu z tytułu należności za ………………………….. Powód wyliczył należność na podstawie częściowego wykonania umowy: dotychczas wykonał usługę ………………. Zadanie to jest bezpodstawne, ponieważ umowa  o ……………. z …………… roku w § 7 precyzuje, że pozwany będzie płacił za ………………………., a nie za …………………….. Dowód: umowa z dnia ……………. roku oraz zeznania świadka ……………. . Powodowi należy się zapłata za …………………, a nie odszczurzone pomieszczenie, a skoro nie wykonał …………….. to żądanie zapłaty jest przedwczesne. Uzasadniony jest zatem wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ pozwany nie mógł brać udziału w rozprawie z powodu złego stanu zdrowia. Dowód: zaświadczenie lekarskie  Jan Nowak

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Pozew wzajemny

Wzór pozwu wzajemnego: Pozew wzajemny

Zamknij