Świadectwo pracy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

………………………………………….                                                                                               ……………………………………

(pracodawca oraz jego siedziba                                                                                                (miejscowość i data)

lub miejsce zamieszkania)

……………………………

(nr REGON – EKD)

ŚWIADECTWO PRACY

1.      Stwierdza się, że ………………………………………………………

(imię i nazwisko pracownika)

imiona rodziców ………………………………………………………

urodzony ………………………………………………………

(data urodzenia)

był zatrudniony ………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(pracodawca)

w okresie od …………………….. do ……………………

………………………………………………………

w wymiarze ………………………………………………………

(wymiar czasu pracy)

2.      W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

3.      Stosunek pracy ustał w wyniku:

a)      rozwiązania ………………………………………………………

………………………………………………………

(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

b)      ………………………………………………………

………………………………………………………

(szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)

c)      wygaśnięcia ………………………………………………………

………………………………………………………

(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

4.      W okresie zatrudnienia pracownik:

1)      wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:

………………………………………………………

(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku

kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

w tym ………………………………………………………

(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie

art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym,

w którym ustał stosunek pracy)

2)      korzystał z urlopu bezpłatnego

………………………………………………………

(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa

prawna jego udzielenia)

3)      wykorzystał urlop wychowawczy

………………………………………………………

(okres wykorzystanego urlopu wychowawczego)

4)      był niezdolny do pracy przez okres ……………………………………………………… dni

(liczba dni, za które pracownik otrzymał

wynagrodzenie – zgodnie z art. 92 Kodeksu

pracy, w roku kalendarzowym, w którym

ustał stosunek pracy)

5)      wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane

w art. 188 Kodeksu pracy ………………………………………………………

(liczba dni zwolnienia wykorzystanego

w roku kalendarzowym, w którym ustał

stosunek pracy)

6)      został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy

………………………………………………………

(okres, o który został skrócony okres

wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

7)      odbył służbę wojskową w okresie ………………………………………………………

………………………………………………………

(okres odbywania czynnej służby wojskowej

lub jej form zastępczych)

8)      wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

………………………………………………………

………………………………………………………

(okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj

i zajmowane stanowiska)

9)      wykorzystał dodatkowy urlop lub inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy

………………………………………………………

………………………………………………………

10)       ………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie

zatrudnienia wskazanym w ust. 1, uwzględniane

przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

11)       ………………………………………………………

………………………………………………………

(dni, za które pracownik nie zachował prawa

do wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu

pracy, przypadające w okresie od dnia

1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.)

5.      Informacja o zajęciu wynagrodzenia:

………………………………………………………

………………………………………………………

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

………………………………………………………

(wysokość potrąconych kwot)

6.      Informacje uzupełniające

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………

(pieczęć i podpis pracodawcy lub

osoby działającej w jego imieniu)

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(podstawa prawna – art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply