System dozoru elektronicznego – informacje i wniosek

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

INFORMATOR DLA SKAZANEGO

 

dotyczący wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem

karnym w SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO

 

I. Co to jest system dozoru elektronicznego ?

          Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na odbycie kary w warunkach wolnościowych, w miejscu jej zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu. Polega to na założeniu na nogę (czasami na rękę) skazanego, niekrępującego nadajnika radiowego (podobnego do dużego zegarka) oraz montażu w miejscu zamieszkania urządzenia monitorującego. Osoba objęta dozorem w godzinach określonych przez sąd powinna znajdować się w miejscu zamieszkania, a o każdym naruszeniu zasad (harmonogramu) powiadamiany jest natychmiast sędzia i kurator zawodowy.

 

          Podkreślenia wymaga fakt, że system dozoru elektronicznego pozwala, mimo pewnych ograniczeń, na prowadzenie w miarę normalnego życie osobistego, w szczególności na utrzymywanie więzi z rodziną, naukę i świadczenie pracy.

 

II. Kto może skorzystać z systemu dozoru elektronicznego ?

          Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary w tym systemie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności ( w tym również osobom, wobec których orzeczono karę zastępczą za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe) nieprzekraczającą jednego roku, posiadającym miejsce stałego pobytu (nie musi to być miejsce zameldowania) oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nimi zamieszkujących.

Należy pamiętać, że warunek jednego roku dotyczy również sumy dwóch lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno.

 

III. Kto nie może zostać objęty systemem dozoru elektronicznego ?

          Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie udziela się skazanemu w warunkach określonych w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (recydywa wielokrotna). Systemem tym nie mogą być również objęte osoby, wobec których orzeczono karę aresztu lub zastępczą karę aresztu za wykroczenie, zastępczą karę pozbawienie wolności za wykroczenie skarbowe, karę porządkową lub środek przymusu skutkujący pozbawienie wolności oraz osoby skazane na karę aresztu wojskowego.

 

IV. Jaki organ udziela zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego ?

          Orzekanie, (czyli wydanie postanowienia) w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy do właściwości sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, w sprawach związanych z wykonaniem postanowienia, właściwy jest sąd penitencjarny w okręgu, którego kara jest lub będzie wykonywana.

 

V. Kto może wystąpić z wnioskiem do sądu penitencjarnego ?

          Z wnioskiem o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może wystąpić do sądu penitencjarnego:

– skazany,

– jego obrońca,

– prokurator,

– sądowy kurator zawodowy,

– dyrektor zakładu karnego, (gdy skazany przebywa w zakładzie karnym).

 

VI. Środki odwoławcze

          Na postanowienie sądu, odmawiające udzielenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, zażalenie do sądu odwoławczego przysługuje:

– skazanemu,

– jego obrońcy,

– prokuratorowi,

– sądowemu kuratorowi zawodowemu,

– dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o udzielenia zezwolenia.

Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy może być złożony po upływie 3 miesięcy.

 

VII. Wymagane dokumenty

          Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie. Do wniosku dołącza się zgodę osoby lub osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym w miejscu, gdzie będzie wykonywany dozór elektroniczny oraz szczegółowy plan tygodnia z uwzględnieniem godzin świadczenia pracy, wykonywania praktyk religijnych, sprawowania opieki nad osobą małoletnią, niedołężną lub chorą, kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej, korzystania z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, komunikowania się z obrońcą lub pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, o którym mowa w art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego, komunikowania się z podmiotami, o których mowa w art. 38 § i Kodeksu karnego wykonawczego, utrzymywania więzi z rodziną lub innymi osobami bliskimi, korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii, dokonania niezbędnych zakupów.

Wzór wniosku i oświadczenia stanowią załącznik do powyższego informatora.

 

 

VIII. Inne istotne informacje

          Ze względu na ograniczone terytorialnie możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, aktualnie dozorem mogą być objęci skazani przebywający w zakładach karnych i aresztach śledczych położonych na terenie działania sądów apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie. Warunkiem koniecznym jest również to, aby miejsce zamieszkiwania skazanego (miejsce odbywania dozoru), było położony na terenie działania ww. sądów apelacyjnych.

 

          Od 1 stycznia 2012 r. system dozoru powinien objąć cały obszar Polski.

 

IX. Podstawa prawna

          Ustawa z dnia 7 września 2007 o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2007 roku, Nr 191, poz. 1366 z późn. zm.)

 

DODATKOWE INFORMACJI I WYJAŚNIENIA

MOŻNA UZYSKAĆ BEZPOŚREDNIO:

– OD WYCHOWAWCY (dla osób przebywających
w zakładach karnych),

OD KURATORA ZAWODOWEGO (dla osób pozostałych).

 

LINK DO LISTY SĄDÓW WPOWSZECHNYCH

 

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

 

 

………………………………………………………..          …………………………… , dnia………………………. roku

                                       (imię i nazwisko)                                                                     (miejscowość)                                  (data)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

                    (dokładny adres pobytu/ZK)                                                                   

                                                                                                                                          Sąd Okręgowy w …………………….

                                                                                   Wydział Penitencjarny

 

 

Wniosek

o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności

w systemie dozoru elektronicznego

 

 

            Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2007 roku, Nr 191, poz. 1366 z późn. zm.), uprzejmie proszę o udzielenie mi zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

 

Uzasadnienie

 

            Wyrokiem Sądu Rejonowego/Okręgowego* w ………………………………..……….., sygn. akt …………………..…, orzeczono wobec mnie karę .……………………………………………….. pozbawienia wolności.

 

1. Karę pozbawienia wolności odbywam/odbywałem(am)* w …….…………………………………………

                                                                                                                                                                        (nazwa zakładu karnego/aresztu śledczego)

w okresie od …………………………………….. roku do …………………………………………. roku**.

 

2. Nie rozpocząłem(ęłam)* jeszcze wykonywania kary pozbawienia wolności **.

           

            Posiadam określone miejsce stałego pobytu, a także zgodę osób pełnoletnich, wspólnie ze mną zamieszkujących*.

            Proszę o przychylenie się do mojego wniosku z następujących przyczyn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________________________

* – niewłaściwe skreślid;

** – zakreślid numer właściwego wariantu 1 (dotyczy osadzonego w ZK/AŚ, ewentualnie skazanego, któremu udzielono przerwy w karze)

bądź wariant 2 (dotyczy skazanego, wobec którego nie rozpoczęto wykonywania kary).

Poniżej zamieszczam moje dane osobowe, niezbędne dla rozpoznania wniosku:

imię i nazwisko ……………………………………………….      imię ojca  ……..……..………………………………………

 

nazwisko rodowe …………………………………………..       imię matki ……..……..……………………………………..

 

data i miejsce urodzenia……………………………..…        nazwisko panieńskie matki……………………………

 

numer PESEL……………………………..…….……………..       numer telefonu……………………………………………..

 

seria i numer dowodu osobistego …………………….    numer telefonu kontaktowego ………………………..

                                                                                              do osoby, przebywającej w miejscu, gdzie kara

                                                                                               w SDE ma być odbywana

 

………………………………………………………………………………………………………………………

dokładny adres zamieszkania (miejsca odbywania kary w SDE)

 

W załączeniu przedstawiam:

– pisemną zgodę osób pełnoletnich, wspólnie ze mną zamieszkujących, na pozostawanie przeze mnie we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu pobytu w wyznaczonym czasie oraz na przeprowadzanie przez upoważniony podmiot dozorujący czynności kontrolnych w miejscu pobytu, polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika.

 

 

                                                                       ………………………………………..…..…………………

                                                                                                                                                             (podpis skazanego/ej*)

 

 

 

 

                                                                          …………………………… , dnia………………………. roku

                                                                                                                                          (miejscowość)                                        (data)

 

 

Oświadczenie

 

            W związku ze złożeniem przez …………………………..…………………………..……….. wniosku do                                                                  (imię i nazwisko skazanego/ej*)

Sądu Penitencjarnego o udzielenie zezwolenia na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności

w systemie dozoru elektronicznego,

 

oświadczam(y)*, że

 

– zamieszkuję(my)* wspólnie w …………………………………….., przy ul. ……….……………………………,

                                                                                                  (miejscowość)                                                        (ulica, numer domu i lokalu)

 

i wyrażam(y)* zgodę na:

 

– pozostawanie przez ……………………………………………………… , w w/w miejscu, wskazanym przez

                                                                               (imię i nazwisko skazanego/ej*)

Sąd Penitencjarny, w wyznaczonym czasie;

 

– przeprowadzanie przez upoważniony podmiot dozorujący czynności kontrolnych w miejscu naszego pobytu, polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika.

 

 

 

                                                                       …………………………………………………..…..…………………

                                                                                                                                         (czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)

 

                                                                       …………………………………………………..…..…………………

                                                                                                                                          (czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)

 

                                                                       …………………………………………………..…..…………………

                                                                                                                                          (czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)

 

                                                                       …………………………………………………..…..…………………

                                                                                                                                          (czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)

Leave a Reply