Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

umowa o pracę

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

Sąd Rejonowy …………………………………… Sąd Pracy w ……………………………………… Powód: ……………………………………… …………………………………….. ……………………………………… Pozwany: ……………………………………. ……………………………………… ………………………………………   Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę     W imieniu własnym wnoszę o: 1. Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku…

wzory pism - prawo pracy, praca

Pozew o odszkodowanie za wygaśnięcie umowy o pracę

  Sąd Rejonowy …………………………… Sąd Pracy w …………………………………… Powód: ………………………………………. ……………………………………… ………………………………………. Pozwany: ……………………………………. ……………………………………… ………………………………………   Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę   W imieniu własnym wnoszę o: 1. Nakazanie pozwanemu przywrócenie powoda do…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Porozumienie zmieniające umowę o pracę

        Porozumienie zmieniające umowę o pracę ……………………………………………….   (miejscowość, data) zawarte dnia…………………………………. w ………………………………………………………………………. pomiędzy ………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i siedziba pracodawcy)     zwanym dalej pracodawcą, reprezentowanym przez ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)     a…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory umów

Umowa o pracę na czas zastępstwa

…………………………………                                                                                                     ………………………………………. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                                         (miejscowość i data)   UMOWA O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA zawarta w dniu …………. r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w …………………. przy ul. …………………………., reprezentowanym przez …………………………, zwanym dalej Pracodawcą, a…………………………………., zamieszkałym w ……………………………..

wzory pism - prawo pracy, praca

Umowa o pracę na czas określony

…………………………………                                                                                                     ………………………………………. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                           (miejscowość i data) UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY zawarta w dniu ………… r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w ……………………. przy ul. …………………………, reprezentowanym przez ……………………………., zwanym dalej Pracodawcą, a…………………………………., zamieszkałym w ………………………….. przy…

wzory pism - prawo pracy, praca

Umowa o pracę

…………………………………..                                                                   ………………………………….. (pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                             (miejscowość i data) ………………………………….. (numer REGON-EKD) UMOWA O PRACĘ zawarta w dniu ……………………………………. (data zawarcia umowy) między ……………………………………. ……………………………………. (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu…

wzory pism - prawo pracy, praca

UMOWA O PRACĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI WZÓR

…………………………………………                                                      …………………………………..            (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                   (miejscowość , data)   ……………………………………………             numer REGON – EKD     Umowa o pracę członka zarządu spółki   zawarta w dniu ………………………… w ……………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

wzory pism - prawo pracy, praca

UMOWA O PRACĘ WZÓR

……………………………………                                                            …………………………………..            (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                 (miejscowość , data)   ……………………………………………             numer REGON – EKD   Umowa o pracę   zawarta w dniu …………………………….. w …………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracownikiem  …

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

POZEW O NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY – UMOWY O PRACĘ WZÓR

………………………………………………     Sąd Rejonowy Sąd Pracy  w ……………………….     Powód: ……………………………………….                ……………………………………..                …………………………………….. Pozwany: …………………………………….                ……………………………………..                ……………………………………..      Pozew o nawiązanie stosunku pracy – umowy o pracę       Powód wnosi o 1….

wzory pism - prawo pracy, praca wzory umów

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ WZÓR

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ Niniejszy aneks zawarto  dnia … w … pomiędzy: …………………………………………………………………………….. zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez …………………………………………………………………………….. a …………………………………………………………………………….. zwanym dalej pracownikiem. §1 Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem … zmieniają na mocy aneksu wiążącą…

Skip to content
%d bloggers like this: