Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wynajem

inne

Wezwanie do zaplaty czynszu

 WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU       …………………….., dnia …………….   Adresat: ………………………………..  Szanowni Państwo! Niniejszym wzywam Państwa do natychmiastowego uregulowania czynszu za pomieszczenie biurowe przy ul…………….(adres). Zaległość obejmuje okres od……………….. do……………………, kwota do zapłaty  …………………………. W razie nieuiszczenia powyższej…

wzory umów

UMOWA NAJMU MIESZKANIA WZÓR

    UMOWA NAJMU MIESZKANIA     Zawarta dnia ……………………………..w………………………………………………………………..pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wynajmującym, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. .w………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym alej Najemcą.   § 1

inne

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU WZÓR

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU     ………………….., dnia ………………….. Adresat:………………………………….   Szanowni Państwo!   W nawiązaniu do umowy najmu zawartej

wzory umów

PISMO W SPRAWIE ANEKSU DO UMOWY NAJMU WZÓR

PISMO W SPRAWIE ANEKSU DO UMOWY NAJMU     …………….., dnia …………………….    Wynajmujący:………. Adres: ………..   Najemca: ………… Adres: …………..    Szanowni Państwo! Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przesyłamy propozycję w sprawie aneksu do umowy najmu z prośbą o uwagi…

wzory umów

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WZÓR

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO     zawarta dnia……………………………….. w …………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Wynajmującym, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Najemcą. § 1 1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w………………………………………………………………………………………………………..na cele użytkowe. 2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym…

inne

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU WZÓR

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU …, dnia …  Adresat: … Szanowny Panie! Niniejszym wzywam Pana do natychmiastowego uregulowania czynszu za okres od … do … wraz z odsetkami naliczanymi ustawowo za zwłokę, co stanowi kwotę … PLN. Niniejsza kwota stanowi zaległy…

wzory umów

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu ……………………roku w …………………… pomiędzy:  1. ……………………., legitymującym się dowodem osobistym nr …………………, wydanym przez ………………………, zamieszkałym w ……………… przy ul. ……………….. zwanym w treści umowy „Wynajmującym”, a 2. ………………….., legitymującym się dowodem osobistym…

Skip to content
%d bloggers like this: