Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzór umowy

wzory pism - prawo pracy, praca wzory umów

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

…………………………………                                                                                                     ………………………………………. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                              (miejscowość i data) UMOWA O PRACĘ NA CZAS WYKONANIA OKREŚLONEJ PRACY zawarta w dniu ………….. r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w ……………………….. przy ul. ………………………, reprezentowanym przez …………………….., zwanym dalej Pracodawcą, a…………………………………., zamieszkałym w…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory umów

Umowa o pracę na czas nieokreślony

…………………………………                                                                                                     ………………………………………. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                           (miejscowość i data)   UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w dniu ………….. r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w …………………. przy ul. …………………………, reprezentowanym przez …………………………., zwanym dalej Pracodawcą, a…………………………………., zamieszkałym w ……………………………..

wzory pism - prawo pracy, praca

Umowa o pracę na czas określony

…………………………………                                                                                                     ………………………………………. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                           (miejscowość i data) UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY zawarta w dniu ………… r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w ……………………. przy ul. …………………………, reprezentowanym przez ……………………………., zwanym dalej Pracodawcą, a…………………………………., zamieszkałym w ………………………….. przy…

wzory umów

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:  …………………………………………………………………………………………………….  W dniu ……………………………. pomiędzy …………………………………………….. z siedzibą w …………….. reprezentowaną przez ……………………………………. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a …………………………………………….z siedzibą w ……………………… reprezentowanym przez …………………………………………………………. zwanym w…

wzory umów

UMOWA PODNAJMU CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA PODNAJMU CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO   zawarta dnia ………………………………….. w ………………………………………………………… pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wynajmującym a ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Podnajemcą.   §1

wzory umów

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY   ………………….., dnia ………………….. Adresat:………………………………….    Niniejszym informujemy, że

wzory umów

UMOWA SPRZEDAŻY RATALNEJ WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY RATALNEJ     zawarta dnia …………………………………w ……………………………………………………………..pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Kupującym § 1 Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące rzeczy: :…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. § 2…

wzory umów

UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA   zawarta dnia …………………………….w ………………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Kupującym. § 1 Sprzedawca sprzedaje przedsiębiorstwo działające pod firmą ……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zarejestrowane w  ………………………….

wzory pism - prawo pracy, praca

UMOWA O PRACĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI WZÓR

…………………………………………                                                      …………………………………..            (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                   (miejscowość , data)   ……………………………………………             numer REGON – EKD     Umowa o pracę członka zarządu spółki   zawarta w dniu ………………………… w ……………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

wzory umów

UMOWA RENTY WZÓR

 UMOWA RENTY    zawarta dnia ……………………… w ……………… pomiędzy ……………………………………….. zam. w  ……………………………………… z wanym dalej  Biorącym Rentę, a ……………………………………….. zam. w …………………… zwanym dalej Dającym Rentę.   § 1 Dający Rentę  zobowiązuje się do wypłacania ………………….. zł  z góry do…

Skip to content
%d bloggers like this: