TESTAMENT WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
Ja niżej podpisany ……………………………………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku mojej śmierci do spadku po mnie powołuję:
1. …………………………………………. przekazując jej nieruchomość gruntową zabudowaną

budynkiem mieszkalnym położoną w ………………………………………., dla

 której Sąd Rejonowy w ………………………. prowadzi księgę wieczystą nr ……………………………………

wraz z ruchomościami znajdującymi się w tym domu
2. ………………………………………….. przekazując jej samochód osobowy marki ………………
oraz akcje spółki …………………………………. I udziały w spółce ……………………………
3. ………………………………………….. przekazując mu oszczędności na rachunku bankowym w Banku ………………………………………..
 
Oświadczam, że na wyżej wymienionych rzeczach wyczerpuje się mój cały majątek spadkowy.
 

miejscowość i data podpis spadkodawcy

 

Testament powinien zawierać datę sporządzenia.
Testament musi być podpisany własnoręcznie.
Testament musi być sporządzony pismem własnoręcznym.
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply