TESTAMENT Z ZAPISEM WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Ja niżej podpisany …………………………….………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku mojej śmierci do spadku po mnie powołuję1):

1. …………………………………………. w udziale2) wielkości 1/3 majątku spadkowego
imię i nazwisko spadkobiercy
2. ………………………………………….. w udziale2) wielkości 1 majątku spadkowego
imię i nazwisko spadkobiercy
3. ………………………………………….. w udziale2) wielkości 1/6 majątku spadkowego
imię i nazwisko spadkobiercy
Oświadczam, że do majątku spadkowego należą następujące rzeczy:
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w
………………………………………., dla której Sąd Rejonowy w ………………………. prowadzi
miejsce położenia nieruchomości nazwa sądu
księgę wieczystą nr ……………………………………
numer księgi wieczystej
2. Samochód osobowy marki ………………………………
dane samochodu
3. Oszczędności na rachunku bankowym w Banku ……………………………………… w
nazwa i adres banku
wysokości ………………………………………….
kwota oszczędności
4. Udziały w spółce ……………………………….., której jestem wspólnikiem,
nazwa spółki,
5. Akcje spółki giełdowej ………………………………………..
nazwa spółki
Zobowiązuję wyżej wymienionych spadkobierców3) do wypłacenia …………………………….
imię i nazwisko
kwoty 20.000 zł tytułem zapisu.
…………………………………………4) …………………………………………..5)
miejscowość i data podpis spadkodawcy
Objaśnienia:
5) W testamencie należy wymienić spadkobiercę albo podając imię i nazwisko albo w inny sposób
umożliwiający identyfikację np. mojej najstarszej córce.
6) Należy wskazać udział jakim spadkobierca dziedziczy. Spadek może być dziedziczony albo przez spadkobiercę
w całości albo w części ułamkowej.
7) Zobowiązanie spadkobierców do spełnienia określonego świadczenia majątkowego stanowi zapis.
8) Testament powinien zawierać datę sporządzenia.
9) Testament musi być podpisany własnoręcznie.
Uwaga: Testament musi być sporządzony pismem własnoręcznym.
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply