UGODA POZASĄDOWA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UGODA POZASĄDOWA

 

 zawarta dnia…………………………… w ………………………………………………………………… pomiędzy: ………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wierzycielem a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Dłużnikiem.

§1

Strony ugody zgodnie oświadczają, że wierzytelność wynikająca z faktu niezapłacenia przez Dłużnika należności z tytułu dostarczonych mu przez Wierzyciela towarów, wynosi …………… zł (słownie…………………………………………………………………………….. ): na co składa ………………. należności głównej i ………………………………………………………………………………………………….. zł z tytułu odsetek.

§2

Dłużnik zobowiązuje się uregulować należność główną w następujący sposób: …………………………………………………………………………………………………….. wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia płatności.

§3

Z chwilą zapłacenia pierwszej raty należności Wierzyciel wstrzymuje naliczanie odsetek od pozostałej kwoty, a z chwilą zapłacenia ostatniej raty należności głównej odsetki skapitalizuje i umorzy je do połowy.

§4

Ustalona na zasadzie § 3 należność odsetkowa zostanie zapłacona przez Dłużnika w następujący sposób: ……………………………………………………………………………………………………..

§5

Strony zgodnie zawieszają postępowanie toczące się w przedmiotowej sprawie sygn. akt ……………………………………………. dotyczące  należności.

§6

Zrealizowanie przez strony postanowień niniejszej ugody jest równoznaczne z wyczerpaniem wszelkich roszczeń i pretensji, jakie  strony mogłyby rościć do siebie teraz i w przyszłości. 

§7

Ugodę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ……………………………………………                                      ……………………………………………….              (Wierzyciel)                                                                              (Dłużnik) 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply