UGODA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UGODA

  Zawarta dnia ……………………………… w ……………………………………………………………. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Kupującym, a ………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Sprzedającym.

§ 1.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2.

Strony zgodnie postanawiają, że dla zakończenia trwającego między nimi sporu dotyczącego zakresu odpowiedzialności Sprzedającego w związku z ……………………………………………………. Sprzedający zapłaci Kupującemu kwotę ……………………………………………………………………… zł, tytułem zwrotu kosztów  poniesionych przez Kupującego, w następujący sposób:………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3.

Kupujący oświadcza, że nie będzie dochodził odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

§ 4.

Strony zgodnie oświadczają, że  nie roszczą do siebie jakichkolwiek innych pretensji wynikających z tytułu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z dnia ……………………………….. dotyczącej przedmiotu ugody. Niniejsza ugoda zaspokaja wszelkie dotychczasowe i przyszłe roszczenia odszkodowawcze związane z przedmiotową umową sprzedaży.

§ 5.

Strony ponadto oświadczają zgodnie, iż ugoda niniejsza nie wpłynie na ich wzajemne stosunki. Strony wyrażają wolę dobrej współpracy.

§ 6.

Ugoda niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. …………………………………………….                                   ………………………………………………..  Kupujący:                        Sprzedający:  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply