UMOWA AGENCYJNA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA AGENCYJNA

   zawarta  dnia………………………………… w …………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym  dalej Zleceniodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Agentem

§ 1

Zleceniodawca powierza Agentowi prowadzenie w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy sprzedaży następujących towarów ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Agent będzie prowadził działalność w lokalu zwanym dalej sklepem położonym w ………………………………. przy ul. ………………………………………….. należącym do Zleceniodawcy.

§ 3

Sklep otwarty będzie codziennie (wyłączając niedziele i święta) od godziny …………………… do godziny ………………….. w soboty od godziny ……………………. do godziny …………………… Agent rozpocznie działalność dnia ……………………………………..

§ 4

Zleceniodawca  przekaże sklep Agentowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego najdalej do dnia ……………………………………………………………………………… Protokół określający szczegółowo wartość przejętego mienia i warunki, na jakich dokonano przekazania będzie stanowił załącznik do umowy.

§ 5

Agent ma prawo zatrudniać do pomocy w prowadzeniu sklepu osoby trzecie na podstawie umowy o pracę. Wszelkie wydatki z tego tytułu obciążają Agenta. Ryzyko związane z zatrudnieniem tych osób ponosi Agent.

§ 6

Umowa zawarta jest na okres od dnia ………………. do dnia ………………………… . Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem  ……………… okresu wypowiedzenia. Za zgodą stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie bez  zachowania okresu wypowiedzenia

§ 7

Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Agent, narusza postanowienia niniejszej umowy oraz jeżeli: 1)         popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo związane z prowadzoną działalnością, 2)         ukrywał faktycznie osiągane obroty, co zostało stwierdzone w toku kontroli, 3)  działa na szkodę klientów,

§ 8

Zleceniodawca zobowiązany jest do wydawania z własnego magazynu Agentowi towarów przeznaczonych do sprzedaży w sklepie codziennie do godziny ……………………………………

§ 9

Prowizja Agenta  wynosi ……………. % od wykonanego obrotu sklepu i będzie wypłacana w każdy poniedziałek. Wpływy ze sprzedaży Agent będzie przelewał codziennie na konto ……………………………………………………………………….. należące do Zleceniodawcy.

§ 10

Zleceniodawca przyznaje Agentowi ryczałt na drobne wydatki w wysokości ………………………zł (słownie ……………………………………………..) na miesiąc, bez obowiązku ich udokumentowania.

§ 11

Zleceniodawca oświadcza że sklep jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.

§ 12

Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzania w uzgodnionych z Agentem terminach okresowych kontroli prawidłowości prowadzenia placówki i wykorzystania powierzonego mienia.

§ 13

1.Agent ponosi odpowiedzialność za niedobory w powierzonym mu mieniu oraz  towarach. Niedobory w powierzonym Agentowi mieniu lub towarach stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli, Agent zobowiązuje się natychmiast uregulować. W przypadku nieuregulowania ich w terminie ……………………… dni od daty podpisania protokołu kontrolnego zostaną one pokryte ze złożonego  zabezpieczenia. 2.Nadwyżki towarowe liczone będą w zysk Zleceniodawcy. 3. Na zabezpieczenie należności od Agenta za utratę wyposażenia sklepu oraz niedobory towarów Agent złoży u Zleceniodawcy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Zleceniodawcę do wypełnienia weksla do sumy ……………… zł . Jeżeli weksel nie zostanie wykorzystany przez Zleceniodawcę to zostanie on zwrócony Agentowi po upływie terminu niniejszej umowy.

§ 14

Agent zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji sprzedaży wg następujących zasad ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 15

Wydatki związane z eksploatacją sklepu ponosi …………………………………………………………….. .

§ 16

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy  pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych zastosowanie  mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.    …………………………………..                                                    ……………………………………………        Zleceniodawca                                                                                Agent

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply