UMOWA AGENCYJNO – AKWIZYCYJNA WZÓR

UMOWA AGENCYJNO-AKWIZYCYJNA

   zawarta dnia ………………………………… w ………………………………………………………….. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Zleceniodawcą a …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Akwizytorem.

§1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pozyskiwanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży …………………………………………………………………………. przez Akwizytora w imieniu Zleceniodawcy i wyłącznie na jego rzecz. 2.Wykaz przedmiotów podlegających sprzedaży przez Akwizytora zawiera załącznik  do umowy.

§2

Akwizytor jest upoważniony do wykonywania czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy na terenie ………………………………………………………………………………

§3

Zleceniodawca udzieli Akwizytorowi pełnomocnictwa do zawierania umów opisanych w § 1.

§4

Przy wykonywaniu czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Akwizytor nie może korzystać z pomocy osób trzecich.

§5

Zleceniodawca wypłaci Akwizytorowi prowizję w wysokości ………………..% od każdej zawartej umowy i każdego zrealizowanego zamówienia, obliczoną na podstawie wystawionych faktur VAT.

§6

Wypłata należnej prowizji będzie dokonywana w oparciu o comiesięczne rozliczenia przedkładane Zleceniodawcy do zatwierdzenia i na podstawie wystawionych w oparciu o te rozliczenia faktur VAT.

§7

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za …………………………….. miesięcznym wypowiedzeniem.

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.     …………………………………………                                            …………………………………………          Zleceniodawca                                                                       Akwizytor  

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina

Zamknij