UMOWA DAROWIZNY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA DAROWIZNY

   zawarta dnia……………………………….. w……………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Darczyńcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Obdarowanym.  

§ 1

Darczyńca zobowiązuje się wydać następujące rzeczy ruchome ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. na rzecz Obdarowanego, a Obdarowany przyjmuje te rzeczy na własność.  

§ 2

Darczyńca, ma prawo odwołać wykonaną darowiznę w każdym czasie jeżeli Obdarowany dopuścił się względem niego lub jego najbliższych rażącej niewdzięczności.  

§ 3

Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

§ 4

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.    ……………………………….                                                                   ……………………………….       Darczyńca                                                                                                 Obdarowany 

Leave a Reply