UMOWA DEALERSKA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA DEALERSKA

zawarta dnia ……………………….. w ………………………………………………………………….. pomiędzy : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………… a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Dealerem,

§ 1.

Dealer zobowiązuje się do prowadzenia detalicznej sprzedaży na terenie Polski produktów oferowanych w sieci dystrybucyjnej …………………………………………………………., dostarczanych w kompletach przystosowanych do sprzedaży bezpośredniej . Dealer zobowiązuje się do dostarczenia klientowi Produktów wraz z całym opakowaniem w stanie nienaruszonym tak jak w chwili otrzymania ich od ……………………………………………….. . Dealer nie będzie otwierał ani przepakowywał Produktów bez zgody ………………….lub klienta.

§ 2.

Dealer będzie nabywał produkty wyłącznie od ………………………………………………………………. .

§ 3.

Wykaz oraz ceny detaliczne produktów stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§ 4.

……………………………………………….. oświadcza, że jest autoryzowany do sprzedaży wszystkich produktów przez ich producenta …………………………………………………………………………………… .

§ 5.

Dealer będzie prowadzić sprzedaż we własnym imieniu, nie będąc agentem, ani przedstawicielem

§ 6.

……………………….. dostarczać będzie Dealerowi Produkty przeznaczone do sprzedaży na podstawie pisemnych zamówień, kierowanych przez Dealera do ……………………………………….. i specyfikujących zamawiane Produkty oraz zamawianą ilość. ……………………………………. zastrzega, że Producent może w dowolnej chwili wycofać ze sprzedaży dowolny produkt. W takiej sytuacji …………………………….. jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia.

§ 7.

Dealer płacić będzie ……………………………………………………………………………………. za produkty na podstawie wystawionych rachunków w terminie podanym na fakturze. Płatność dokonywana będzie wyłącznie …………………………………………………………………………..

§ 8.

……………………………………….. dostarczać będzie Dealerowi materiały reklamowe, pakiety demonstracyjne i promocyjne w miarę ich dostępności w firmie ………………………………………. .

§ 9.

Dealer zobowiązuje się do zapewnienia swoim klientom świadczeń związanych z eksploatacją produktów  w zakresie przewidzianym przez umowy licencyjną i gwarancyjną, których egzemplarze znajdują się w opakowaniu produktu.

§ 10.

Dealer informować będzie swoich klientów o warunkach umowy licencyjnej na korzystanie z tych produktów. Egzemplarze takich umów znajdują się w opakowaniu produktów. Dealer zobowiązuje się przestrzegać tych postanowień również w odniesieniu do Produktów będących w posiadaniu Dealera. Zobowiązania powyższe są dla Dealera wiążące również po rozwiązaniu niniejszej umowy.

§ 11.

Z zastrzeżeniem cen w punkcie 3, Dealer upoważniony jest do ustalania cen, za które będzie sprzedawać produkty swoim klientom.

§ 12.

Dealer nie będzie osobno wynagradzany z tytułu niniejszej umowy. Koszty prowadzenia działalności jako dealera pokrywać będzie we własnym zakresie.

§ 13.

Od chwili wejścia w życie niniejszej umowy Dealer jest upoważniony do używania tytułu „Autoryzowany Partner ……………………………….. „, oraz może wykorzystywać znaki firmowe Producenta w celach reklamowych zgodnie z zasadami określonymi przez Producenta.

§ 14.

Dealer oświadcza, że zna warunki licencji oraz gwarancji udzielanej przez producenta w ramach standardowych umów gwarancyjnych dla poszczególnych produktów, oraz zobowiązuje się do wyjaśnienia tych zasad swoim klientom.

§ 15.

…………………………………………… nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Dealera lub jego klientów oraz użytkowników za wady oraz skutki wyboru, nabycia i użytkowania Produktów wchodzących w zakres niniejszej umowy. Odpowiedzialność Producenta w tym zakresie wynika wyłącznie z warunków gwarancyjnych dla produktów.

§ 16.

Niniejsza umowa jest ważna do końca roku kalendarzowego w którym została podpisana i będzie przedłużana automatycznie o ile któraś ze strony nie postanowi inaczej.

§ 17.

W przypadku nienależytego wykonania postanowień umowy ……………………………………… może umowę rozwiązać w trybie natychmiastowym. ………………………………………………. może jednostronnie w każdym czasie dokonywać zmian cen sprzedaży oraz upustów dla Dealerów, a także wyłączyć ze sprzedaży dowolne produkty lub wprowadzić dodatkowe.

§ 18.

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem …………………………………. okresu wypowiedzenia, za wyjątkiem sytuacji w pkt. 17

§ 19.

Z chwilą zawarcia niniejszej umowy wygasają wszelkie inne wcześniej zawarte pomiędzy ………………………………………………. a Dealerem dotyczące tego przedmiotu.

§ 20.

Dealer nie może przenieść upoważnień i obowiązków niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 21.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz czynności z nią związane wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

§ 22.

Dealer zobowiązuje się do poinformowania swojego klienta w sprawie umowy licencyjnej oraz przestrzegania praw autorskich.

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

§ 24.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. ………………………………….                                                             …………………………………

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply