UMOWA DZIERŻAWY URZĄDZENIA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA DZIERŻAWY URZĄDZENIA

   zawarta dnia ……………………………….. w …………………………………………………………… pomiędzy: ………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wydzierżawiającym, a ………………………………………………………………………………………………zwanym dalej Dzierżawcą.

§1

Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem ………………………………………………………….., rok prod. ………………………………….przedmiotowe urządzenie oddaje Dzierżawcy w dzierżawę.

§2

Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny urządzenia, które w dzierżawę przyjmuje z dniem zawarcia niniejszej umowy.

§3

Umowa zostaje zawarta na okres od…………………………… do ……………………………………..

§4

Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości ………………………………… miesięcznie, płatny z dołu do …………………………….. każdego miesiąca na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego.

§5.

Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wydzierżawiającego.

§6.

Dzierżawca zobowiązuje się ubezpieczyć na własny koszt przedmiot dzierżawy oraz ponosić wydatki związane z wszelkimi remontami i naprawą urządzenia.

§7.

Dzierżawca zobowiązuje się nie poddzierżawiać ani w jakikolwiek sposób obciążać przedmiotu dzierżawy prawami osób trzecich bez zgody  Wydzierżawiającego.

§8

Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy prawa pierwokupu sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

§9

1. Tytułem zabezpieczenia praw Wydzierżawiającego wynikających z niniejszej umowy Dzierżawca wniesie na rachunek Wydzierżawiającego kaucję w wysokości ……………………….. złotych. Kaucja będzie zwrócona Dzierżawcy po zakończeniu umowy, po potrąceniu z niej ewentualnych należności czynszowych, bądź kosztów naprawy sprzętu. 2. W razie gdyby Dzierżawca skorzystał z prawa pierwokupu, kaucja zostanie zaliczona na poczet ceny urządzenia.

§10

Wydzierżawiający może rozwiązać umowę w razie zalegania przez Dzierżawcę z należnym czynszem przez okres ………………… miesięcy, lub gdy Dzierżawca naruszy postanowienia § 7.

§11.

Strony ustalają iż z chwilą zawarcia umowy urządzenie zostanie wniesione na listę środków trwałych Dzierżawcy Dzierżawca będzie  czynił odpisy amortyzacyjne.

§12.

Po zakończeniu umowy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.

§13.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§15.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.    ………………………………..                                                                      ……………………………….. Wydzierżawiający                                                                                    Dzierżawca  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply