UMOWA DZIERŻAWY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
UMOWA DZIERŻAWY
zawarta dnia ………………………………. w ……………………………………………………………. pomiędzy:
………………………………………………………………………………….zwanym dalej Wydzierżawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Dzierżawcą.
§ 1
Wydzierżawiający oddaje …………………………………………………………. Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków:
§ 2
1.Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas ………………………………………………………………………

2.Stronom służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem …………………………………….okresu wypowiedzenia.

§ 3
1.Strony ustalają, że z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości ……………………………. zł miesięcznie. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do dnia ……………………….. każdego miesiąca, do rąk Wydzierżawiającego.
2.Dzierżawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz ponosić koszty jego zabezpieczenia.
3. Podniesienie czynszu dzierżawnego może nastąpić po uprzednim zawiadomieniu Dzierżawcy na ……………………………….. miesiące naprzód przed planowaną podwyżką.
§ 4
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za ……………………….. pełne okresy płatności, gdy używa przedmiotu dzierżawy niezgodnie z jego przeznaczeniem, bądź oddaje go do używania innym osobom bez zgody Wydzierżawiającego.
§ 5
Dzierżawca będzie używał przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, na własny koszt i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego .
§ 6
Dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym.
§ 7
Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci przedmiot dzierżawy Wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym poza normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowego gospodarowania.
§ 8
Przedmiot dzierżawy pozostaje własnością Wydzierżawiającego.
§ 9
Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddawać przedmiotu dzierżawy do używania osobom trzecim, ani też oddawać w dalszą dzierżawę.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Dzierżawca.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
………………………………………                                                    ………………………………………
       Dzierżawca                                                                              Wydzierżawiający

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply