UMOWA FORFAITINGU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA FORFAITINGU

Zawarta dnia … w … pomiędzy … siedzibą w … reprezentowany przez …, zwanym w dalszej części umowy Przedsiębiorcą a …………………………………………………………………………….. z siedzibą w … reprezentowany przez …, zwanym w dalszej części umowy Instytucją

§ 1

1.    Przedsiębiorca zobowiązuje się do sprzedaży Instytucji wierzytelności, określonej w § 2 niniejszej umowy, w zamian za co Instytucja zobowiązuje się zapłacić Przedsiębiorcy uzgodnioną cenę. 2.    Umowa niniejsza została zawarta na podstawie pisemnej oferty przyjętej przez Przedsiębiorcę dnia …, stanowiącej załącznik … do umowy. 

§ 2

Przedmiotem umowy jest wierzytelność pieniężna w wysokości …, oprocentowana odsetkami w wysokości … % rocznie, płatna jednorazowo w dniu … przelewem na rachunek Przedsiębiorcy w Banku …, wynikająca z umowy dostawy zawartej w dniu … pomiędzy Przedsiębiorcą jako Dostawcą, a …, z siedzibą w …. jako Odbiorcą, posiadającym w Banku …

 § 3

Wierzytelność określona w § 2 niniejszej umowy jest zabezpieczona: 1) wekslem trasowanym wystawionym przez … z siedzibą w … na kwotę … 2) poręczeniem udzielonym przez … z siedzibą w … na kwotę …

 § 4

Do obowiązków Instytucji należy: 1) zapłata uzgodnionej ceny sprzedaży wierzytelności w kwocie … 2) spełnienie świadczeń uzupełniających na rzecz Przedsiębiorcy: a) …………………………………………………………………………….. b) …………………………………………………………………………….. Zapłata ceny sprzedaży, o której mowa w ust.1, pomniejszonej o kwoty należne Instytucji, określone w § 5 umowy, nastąpi przelewem jednorazowo w dniu … na rachunek Przedsiębiorcy w Banku …

 § 5

Przedsiębiorca zapłaci Instytucji następujące kwoty: 1) kwotę wynikającą z pomnożenia kwoty wierzytelności, określonej w § 2 niniejszej umowy przez procentową stopę forfaitingową w wysokości … % 2) opłatę na pokrycie kosztów związanych z zawarciem niniejszej umowy w wysokości …% sprzedanej wierzytelności.

 § 6

Z chwilą podpisania niniejszej umowy na Instytucję przechodzą  ryzyka: 1) ryzyko wypłacalności Odbiorcy 2) ryzyko zmian oprocentowania kapitału 3) …………………………………………………………………………

 § 7

Z chwilą podpisania niniejszej umowy Instytucja zrzeka się prawa do żądania powrotnego przeniesienia na Przedsiębiorcę wierzytelności, o której mowa w § 2 niniejszej umowy oraz zwrotu zapłaconej ceny sprzedaży, a także prawa do żądania naprawienia szkody, którą poniosła przez niewykonanie przez Odbiorcę obowiązków, wynikających z umowy dostawy zawartej w dniu … pomiędzy nim, a Przedsiębiorcą, jako Dostawcą. Ponadto Instytucja zrzeka się prawa do żądania od Przedsiębiorcy naprawienia szkody, jaką poniosła w wyniku ziszczenia się któregokolwiek z ryzyk, wymienionych w § 6 niniejszej umowy.

 § 8

W terminie … dni, licząc od daty podpisania niniejszej umowy Przedsiębiorca zobowiązuje się przekazać Instytucji wszelkie posiadane przez niego dokumenty, stwierdzające istnienie sprzedawanej Instytucji wierzytelności, wszelkie dotyczące jej dokumenty wtórne oraz dokumenty zabezpieczeń, wymienionych w § 3 niniejszej umowy według wykazu, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

 § 9

Przedsiębiorca zobowiązuje się w terminie 3 dni, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy zawiadomić o fakcie jej zawarcia Odbiorcę, o którym mowa w § 2 umowy.

 § 10

Instytucji przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 8 umowy.

 § 11

Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają aneksu w formie pisemnej.

 § 12

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony zgodnie poddają właściwości Sądu siedziby Instytucji.

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy są załącznik nr 1 zawierający ofertę oraz załącznik nr 2 zawierający wykaz dokumentów.

 § 14

Umowa została sporządzona w … jednobrzmiących egzemplarzach po … dla każdej ze stron.   ……………………..                             ……………………………..     Instytucja                                            Przedsiębiorca  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply