Umowa franchisingu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA FRANCHISINGU

Zawarta dnia …………………………….. w ……………………………………………………………….pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w
……………………………………………………………………………………………………………………………………,
reprezentowany przez ……………………………………………………………………………………………………,
zwanym w dalszej części umowy Franczyzerem,
a
…………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w
……………………………………………………………………………………………………………………………………,
reprezentowany przez ……………………………………………………………………………………………………,
zwanym w dalszej części umowy Franczyzantem.

§ 1
Franczyzer udziela Franczyzantowi, w zamian za wynagrodzenie pieniężne, prawa do wykorzystywania znaku towarowego Franczyzera w celu sprzedaży ………………………………….. oraz zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy udzielać Franczyzantowi stałej pomocy handlowej

§ 2
Umowa zostaje zawarta na okres od………………………………… do …………………………………………
Franczyzantowi przysługuje prawo pierwszeństwa przedłużenia trwania niniejszej umowy

§ 3
Franczyzera zobowiązuje się do:

a) zapewnienia Franczyzantowi wyłączności do prowadzenia sprzedaży, o której mowa w § 1 niniejszej umowy na terenie ………………………………………………………………………………………… .
b) udzielania Franczyzantowi stałej pomocy prawnej poprzez:
– regularne wizyty w przedsiębiorstwie Franczyzanta pracowników Franczyzera wspomagających Franczyzanta w korygowaniu i zapobieganiu odchyleniom od ustalonego wzorca w celu zapobiegnięcia trudnościom w działalności Franczyzanta oraz zapewnianie Franczyzantowi kontaktu z tymi pracownikami, a także systematyczne kontrolowanie wyników osiąganych przez Franczyzanta w celu utrzymania właściwych standardów i rentowności,
– zapewnienie łączności pomiędzy Franczyzerem a Franczyzantem w celu wymiany pomysłów i doświadczeń,
– dokonywanie innowacji produktu, włączając w to badanie zdolności do wywoływania popytu,
– stwarzanie Franczyzantowi i jego pracownikom możliwości udziału w szkoleniach i doskonaleniu umiejętności,
– badanie rynku i rozwijanie rynku,
– promocja i reklama lokalna oraz ogólnokrajowa,
– zapewnianie możliwości masowych zakupów towarów produkowanych przez Franczyzera,
– doradztwo i usługi w zakresie zarządzania i rachunkowości,
– wydawanie biuletynów.
c) Franczyzer zobowiązuje się nie sprzedawać osobom trzecim na danym terenie towarów objętych niniejszą umową.
§ 4
Franczyzant zobowiązuje się do:

a) poniesienia wydatków koniecznych do utworzenia przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Franczyzera,
b) nie zabiegania o klientów spoza terenu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1,
nie wytwarzania, nie sprzedawania oraz nie używania towarów konkurujących z towarami Franczyzera, poza częściami zamiennymi lub akcesoriami do tych towarów,
nie używania oraz nie ujawniania know-how Franczyzera w czasie trwania oraz po rozwiązaniu niniejszej umowy,
c) przekazywania Franczyzerowi informacji o naruszeniach jego znaków towarowych, know-how lub innych praw majątkowych oraz udzielania pomocy w podejmowanych przez Franczyzera działaniach w celu ochrony jego praw,
d) udostępniania swoich pomysłów do niewyłącznego użytku, z korzyścią dla całej sieci franchisingowej,
e) brania udziału w szkoleniach organizowanych przez Franczyzera,
f) używania znaku towarowego Franczyzera oraz know-how,
g) przestrzegania wymagań Franczyzera dotyczących używanego wyposażenia oraz wyglądu lokali i pojazdów,
h) zezwalania Franczyzerowi na przeprowadzanie inspekcji lokalu, pojazdów, inwentarza i ksiąg rachunkowych,
i) niezmieniania lokalizacji bez zgody Franczyzera,
j) nie przekazywania praw objętych niniejszą umową bez zgody Franczyzera,
k) sprzedawania lub używania wyłącznie dóbr, które są produkowane przez Franczyzera lub wyznaczonych przez Franczyzera dostawców,
l) nie konkurowania w czasie trwania niniejszej umowy oraz do roku po jej rozwiązaniu z Franczyzerem oraz Franczyzantem działającym na terenie, na którym Franczyzant dotychczas wykorzystywał znak towarowy Franczyzera,
m) nienabywania w kapitale konkurencyjnej firmy udziałów, które dałyby Franczyzantowi prawo wpływania na decyzje władz tej firmy,
n) dołożenie wszelkich starań w celu sprzedaży towarów objętych niniejszą umową,
o) utrzymywanie minimalnego asortymentu i ilości zapasów, osiąganie minimalnego poziomu obrotów oraz zapewnienie należytej obsługi klientów i usług gwarancyjnych,
niereklamowanie towarów, objętych niniejszą umową na własną rękę,
p) uiszczanie Franczyzerowi składki na reklamę w wysokości …………% od przychodów brutto Franczyzanta.

§ 5
1. W zamian za wykorzystywanie znaku towarowego Franczyzera Franczyzant zapłaci Franczyzerowi jednorazową opłatę wstępną w wysokości ……………………………. płatną w ciągu ……………. dni od podpisania niniejszej umowy na rachunek Franczyzera w …………………………
2. Niezależnie od uiszczenia opłaty, o której mowa w ust.1 Franczyzant będzie płacił Franczyzerowi stałą miesięczną opłatę w wysokości ……….% od przychodów brutto Franczyzanta, płatną do ………………… dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przypada dana opłata na rachunek Franczyzera w …………………………………………………………….

 
§ 6
W razie wyrażenia przez Franczyzanta zamiaru zbycia przedsiębiorstwa, Franczyzerowi przysługuje prawo pierwokupu pod warunkiem, że zapłaci on cenę co najmniej równą cenie oferowanej Franczyzantowi przez potencjalnego nabywcę.
§ 7
Franczyzerowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Franczyzanta jej postanowień. O skorzystaniu z tego prawa Franczyzer winien zawiadomić Franczyzanta na piśmie.
§ 8
Integralną częścią niniejszej umowy jest „podręcznik” stanowiący załącznik do umowy.

§ 9
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle wykonania postanowień niniejszej umowy jest Sąd siedziby Franczyzera.
§ 10
Umowa została sporządzona w ………………… jednobrzmiących egzemplarzach po ……………….. dla każdej ze stron

 

 

 

……………………………………………..                    ………………………………………………..
Franczyzer                                                                                       Franczyzant

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply