Umowa do gwarancji

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA DO GWARANCJI

 

 

Zawarta dnia ………………………………… w ………………………………………………………….. pomiędzy

……………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Bankiem

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Zleceniodawcą

 

§ 1

Gwarant udziela na wniosek Zleceniodawcy gwarancji kwotę ……………………………………………

Gwarancja jest wystawiona na rzecz ………………………………………………………………………………..

Zleceniodawca ponosi wszystkie koszty związane z wystawieniem gwarancji.

 

§ 2

Zleceniodawca zobowiązuje się do wypełnienia zobowiązania, jakie przyjął na siebie w …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 3

Gwarant zobowiązuje się zaspokoić roszczenia Beneficjenta gwarancji za Zleceniodawcę z chwilą ich powstania bez badania zasadności

§ 4

Po wypłaceniu Beneficjentowi kwoty z gwarancji Gwarant powiadamia Zleceniodawcę.

Zleceniodawca ma obowiązek dokonać zapłaty na rzecz Gwaranta w ciągu …………………………

 

§ 5

Strony ustanawiają prawne zabezpieczenie na rzecz Gwaranta w formie………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 6

Zleceniodawca udzieli Gwarantowi pełnej informacji na temat swojej sytuacji finansowej.

 

§ 7

Gwarant pobierze tytułem prowizji …………………………………………………………………………………

 

§ 8

Niniejsza umowa stanowi dla Gwaranta podstawę do dochodzenia należności.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Postanowienia dodatkowe ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

 

………………………………………………                                  ………………………………………………

Zleceniodawca:                                                                                  Gwarant:

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply