Umowa komisu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA KOMISU

 

Zawarta w dniu ……………………………….. pomiędzy

1 ……………………………………………………………… z siedzibą ………………………………………………… przy ul. ………………………………………………………………………………., w imieniu którego działają:

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………… b) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym w treści umowy „Komisantem”, a

2. ………………………………………………………., zamieszkałym w ……………………………………………. przy ul. ………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym ……………………….., zwanym w treści umowy „Komitentem”, o następującej treści:

§ 1.

Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej we własnym imieniu otrzymanych od Komitenta następujących rzeczy:

  1. ………………………………………………
  2. ………………………………………………
  3. ………………………………………………

§ 2.

Komitent oświadcza, że przekazane rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.

§ 3.

Strony umowy określają cenę rzeczy określonych w§ 1

  1. …………………………. zł. (słownie ……………………………………………………………………………….)
  2. ……………………………… zł. (słownie …………………………………………………………………………..)
  3. ……………………………… zł. (słownie …………………………………………………………………………..)

§ 4.

Komisantowi nie wolno sprzedać rzeczy, o których mowa w§ 1 umowy, po cenie niższej niż ustalona w § 3 umowy.

§ 5.

Komisant zobowiązany jest dążyć do uzyskania ceny wyższej niż określona w§ 3 umowy.

§ 6.

Komisant zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć oddane do sprzedaży komisowej rzeczy od ryzyka kradzieży z włamaniem, ognia i innych zdarzeń losowych.

 

§ 7.

Wysokość należnej Komisantowi prowizji wynosi …………….. % ceny, za jaką rzecz zostanie sprzedana.

§ 8.

Komisant ma prawo do potrącenia prowizji z przekazywanej Komitentowi ceny.

§ 9.

W przypadku, gdy powierzone do sprzedania rzeczy określone w§ 1 umowy, pomimo dołożenia przez Komisanta należytej staranności, nie zostaną sprzedane w ciągu …………………….. miesięcy, Komitent wyraża zgodę na ich sprzedaż po cenie obniżonej o ………………….. % w stosunku do ceny ustalonej w§ 3 umowy.

§ 10.

Koszty i wydatki związane z wykonaniem umowy ponosi Komisant.

§ 11.

W razie niesprzedania rzeczy, o których mowa w§ 1 umowy w ciągu ………….. miesięcy od dnia ich przekazania Komisantowi, może on odstąpić od umowy i żądać niezwłocznego ich odebrania przez Komitenta.

W razie zwłoki w odbiorze Komisant ma prawo do żądania kary umownej w wysokości ……… % ustalonej w§ 3 ceny za każdy dzień zwłoki.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego-

§ 13.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy aneksu.

§ 14.

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Komisanta.

§ 15.

Umowę sporządzono w …………… jednobrzmiących egzemplarzach po ………. dla każdej ze stron.

 

Komisant                                                                               Komitent

 

………………………………                                                          ………………………………..

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply