UMOWA KOMISU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA KOMISU

 Zawarta w dniu … pomiędzy 1 … z siedzibą … przy ul. … , w imieniu którego działają: a) … b) … zwanym w treści umowy „Komisantem”, a 2. … , zamieszkałym w … przy ul. … , legitymującym się dowodem osobistym … , zwanym w treści umowy „Komitentem”, o następującej treści:

§ 1.

Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej we własnym imieniu otrzymanych od Komitenta następujących rzeczy:

§ 2.

Komitent oświadcza, że przekazane rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.

§ 3.

Strony umowy określają cenę rzeczy określonych w§ 1

  1. … zł. (słownie … )
  2. … zł. (słownie … )
  3. … zł. (słownie … )

§ 4

1. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży rzeczy po cenie nie mniejszej niż określona w § 2 umowy, a w miarę swych możliwości po cenie przekraczającej określoną w § 2 umowy.

§ 5

2. Jeśli Komisant sprzeda rzecz po cenie niższej niż określona w § 2 obowiązany jest zapłacić Komitentowi różnicę.

 § 6.

Komisant zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć oddane do sprzedaży komisowej rzeczy od ryzyka kradzieży z włamaniem, ognia i innych zdarzeń losowych.

 § 7.

Wysokość należnej Komisantowi prowizji wynosi … % ceny, za jaką rzecz zostanie sprzedana.

 

§ 8.

Komisant ma prawo do potrącenia prowizji z przekazywanej Komitentowi ceny.

§ 9.

W przypadku, gdy powierzone do sprzedania rzeczy określone w § 1 umowy, pomimo dołożenia przez Komisanta należytej staranności, nie zostaną sprzedane w ciągu … miesięcy, Komitent wyraża zgodę na ich sprzedaż po cenie obniżonej o … % w stosunku do ceny ustalonej w § 3 umowy.

§ 10.

Koszty i wydatki związane z wykonaniem umowy ponosi Komisant.

§ 11.

W razie niesprzedania rzeczy, o których mowa w § 1 umowy w ciągu … miesięcy od dnia ich przekazania Komisantowi, może on odstąpić od umowy i żądać niezwłocznego ich odebrania przez Komitenta. W razie zwłoki w odbiorze Komisant ma prawo do żądania kary umownej w wysokości … % ustalonej w § 3 ceny za każdy dzień zwłoki.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy aneksu.

§ 14.

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Komisanta.

§ 15.

Umowę sporządzono w … jednobrzmiących egzemplarzach po … dla każdej ze stron.   Komisant                                      Komitent    ………………………………           ………………………………..  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply