Umowa komisu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA KOMISU

Zawarta dnia …………………………….. w ………………………………………………………………pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwany w dalszej części umowy Komisantem
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Komitentem.

§ 1

Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej następujących rzeczy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Strony określają cenę przekazanych do sprzedaży rzeczy na: ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

Komitent oświadcza, że rzeczy oddane Komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.

§ 4

Komisant zobowiązuje się do sprzedaży rzeczy po cenie nie mniejszej niż określona w § 2 umowy, a w miarę swych możliwości po cenie przekraczającej określoną w § 2 umowy.

§ 5

Jeśli Komisant sprzeda rzecz po cenie niższej niż określona w § 2 obowiązany jest zapłacić Komitentowi różnicę.

§ 6

Komisant zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt rzeczy oddanych mu w celu sprzedaży.

§ 7

Prowizja należna Komisantowi wynosi ………………………….% ceny za którą rzecz zostanie sprzedana. Komisant ma prawo do potrącenia prowizji z przekazanej Komitentowi ceny.

§ 8

W wypadku nie sprzedania rzeczy w ciągu ……………………………. od dnia ich powierzenia Komisantowi może on odstąpić od umowy i zażądać odbioru rzeczy przez Komitenta w oznaczonym terminie. W razie zwłoki w odbiorze rzeczy, Komisantowi będzie przysługiwać kara umowna wysokości ………………………………………

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, a także jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

…………………………….. ……………………………….
Komitent Komisant

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply