UMOWA KONSORCJUM WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Umowa konsorcjum

  W dniu ………………. pomiędzy ………………………………………………………………………z siedzibą w ……………………………………… reprezentowanym przez ………………………………………………… oraz …………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………… reprezentowanym przez…………………………………………zwanymi w dalszej części umowy konsorcjantami została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Celem konsorcjum jest …………………………………………………………………………………………………..  

§ 2

Przedmiot działalności konsorcjum w szczególności obejmuje: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.  

§ 4

Strony umowy ustalają, że w przypadku pozyskania przez którąkolwiek z nich zlecenia, którego przedmiot wchodzi w zakres działalności konsorcjum, określony w § 2 niniejszej umowy, ……………………………………………………………..jest odpowiedzialna za wywiązanie się z finansowo-ekonomicznej części zlecenia , natomiast…………………………………………………..jest odpowiedzialna za wykonanie prawnej części zlecenia.  

§ 5

Konsorcjanci wspólnie prowadzą sprawy i reprezentują konsorcjum.Oświadczenia złożone przez obydwóch konsorcjantów łącznie wobec osób trzecich, wiążą konsorcjantów.  

§ 6

Do obowiązków stron niniejszej umowy należy: 1) wspólne opracowywanie ofert oraz negocjowanie warunków kontraktów, 2) wzajemne informowanie się o podejmowanych działaniach w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 3) wykonywanie z należytą starannością realizowanych wspólnie kontraktów, 4) niepodejmowanie działalności konkurencyjnej względem tej, do której prowadzenia zostaje powołane konsorcjum, 5) przestrzeganie zasad lojalności wobec drugiego konsorcjanta, 6) ponoszenie kosztów finansowych związanych z realizacją niniejszej umowy, 7) zachowywanie w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności konsorcjum , 8) wzajemne reklamowanie i promowanie swoich usług.    

§ 7

W każdym z realizowanych wspólnie kontraktów udział finansowy konsorcjantów w zyskach i stratach będzie  przez nich wspólnie ustalany przed podpisaniem kontraktu, biorąc pod uwagę procent, jaki w całości kontraktu stanowi część prawna oraz część finansowo-ekonomiczna.

§ 8

Każda ze stron niniejszej umowy ma prawo zawrzeć umowę, której przedmiot objęty jest zakresem umowy niniejszej, jeżeli drugi Konsorcjant odmawia jej podpisania ze względu na wynagrodzenie lub jeśli przedmiotem kontraktu jest wyłącznie część prawna lub część ekonomiczno-finansowa pod warunkiem, że nie uniemożliwi to osiągnięcia celu konsorcjum.  

§ 9

Każda ze stron niniejszej umowy ma prawo wypowiedzieć umowę na piśmie z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. W takim wypadku strona wypowiadająca umowę ma obowiązek wykonać przypadające na nią części kontraktów podpisanych przez konsorcjum przed złożeniem przez nią oświadczenia o wypowiedzeniu.  

§ 10

Z ważnych powodów każda ze stron ma prawo wystąpienia z konsorcjum bez zachowania terminu przewidzianego w § 9 niniejszej umowy.  

§ 11

Konsorcjant, który dopuścił się błędu przy wykonywaniu wspólnego kontraktu ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą zarówno wobec drugiego konsorcjanta, jak i osób trzecich, w tym Zleceniodawcy.  

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu.  

§ 14

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie ………….  

§ 15

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  …………………………………                                                           …………………………………  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply