Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory umów

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY POJAZDU WZÓR

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY POJAZDU WZÓR

Umowa zawarta w dniu (dzień – miesiąc – rok) ………………………….. w (miejscowość) …………………………………………….  pomiędzy: Sprzedającym (imię i nazwisko) :……………………………………….. PESEL: ………………………….. NIP: ……………………………….. Adres: (ulica i miejscowość) ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. wydany przez …………………………………………………………… a Kupującym (imię i nazwisko) :……………………………………….. PESEL: ………………………….. NIP: ……………………………….. Adres: (ulica i miejscowość) ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. wydany przez ……………………………………………………………  

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: marka/model/typ ……………………………………………………… rok produkcji ……………………….. nr silnika …………………….. nr nadwozia …………………………………………………………….. nr rejestracyjny ……………………………………………………….. kolor ……………………………………….przebieg ………………………………km Dodatkowe ustalenia: ………………………………………………………………..  

§2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.  

§3

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: …………………………………………………………………………….. Słownie złotych: ………………………………………………………..  

§4

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy na kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór wyżej wymienionego pojazdu.

§5

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.  

§6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.  

§7

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§9

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.     ……………………………….                 ……………………………….      Sprzedający                                        Kupujący

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
Umowa o świadczeniu usług przez hotel na rzecz biura podróży

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ HOTEL NA RZECZ BIURA PODRÓŻY zawarta dnia  ........................................... w .................................................................pomiędzy...

Zamknij