Umowa kupna sprzedaży pojazdu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU

Zawarta w dniu ……………………. w …………………………………… pomiędzy …………………………….. 1. ………………………………………………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym seria ………………. nr ………………. wydanym przez ……………………………………………. zamieszkałym w ………………………………………….. przy ul. …………………………………………………….., zwanym w treści umowy „Sprzedającym”, a

2. …………………………………………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym

seria ……………. nr …………………… wydanym przez ………………………………………………………….. zamieszkałym w ……………………………………………. przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy „Kupującym”, o następującej treści:

§ 1.

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki ………………………………………………. o numerze rejestracyjnym ……………………………, numerze podwozia ………………………………….. numerze silnika ………………………………………………………, rok produkcji ……………………………….

§ 2.

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w § 1 niniejszej umowy pojazd marki ……………………………………………….. .

§ 3.

Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę …………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………. złotych), płatną gotówką w chwili wydania pojazdu.

§ 4.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ………………………………………………………………………..

§ 5.

Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w§ 1 niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.

Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.

§ 6.

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają …………………………………………………………………………….

§ 7.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9.

Umowę sporządzono w ……….. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……… dla każdej ze stron.

Sprzedawca                                                               Kupujący

            ……………………………….                                              ………………………………

Leave a Reply