Umowa kupna – sprzedaży – wzór

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ………………………… w …………………………….. pomiędzy ………………………………. 1. ……………………………………………………… z siedzibą w ……….. ………………………………… przy ul ………………………………………………………., reprezentowanym przez ………………………………….. ………………………………… zwanym w treści umowy “Sprzedawcą” …………………………….., a

2. …………………………………………………, zamieszkałym w …………………………………………… przy ul. ……………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym ……………………, zwanym dalej “Kupującym”, o następującej treści:

§1.

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje ………………………………………………………………………

§2.

1. Wydanie towaru nastąpi w ………………………………………………………………………………………… 2. O przygotowaniu towaru do wydania Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego w formie ……………………………………………. na …………………………. dni przed terminem wydania.

3. Kupujący odbierze towar własnym transportem.

§ 3.

Termin wydania towaru określa się na dzień …………………………………………………………………….

§ 4.

Wydanie towaru winno być poprzedzone zbadaniem towaru przeprowadzonym u Sprzedawcy w obecności przedstawiciela Kupującego na koszt …………………………………………………………..

§ 5.

1. Towar zostanie wydany Kupującemu w następującym opakowaniu ……………………………….. 2. Koszt opakowania jest wliczony w cenę towaru. 

§ 6.

1. W razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości …………………………………………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….. złotych). 2. Kupujący w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin wydania towaru, nie rezygnując z kary umownej.

§ 7.

Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 8.

Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar ……………………………………………………………………….. zł

(Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….. zł).

§ 9.

Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie ………………………………. dni od otrzymania faktury.

§ 10.

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w ………… jednobrzmiących egzemplarzach, po …….. dla każdej ze stron.

Sprzedawca                                                               Kupujący

            ………………………………                                               ……………………………………..

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Prezent dla Taty

Prezent dla Taty

Zamknij