UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

 
 
zawarta dnia ………………………………. w ……………………………………………………………. pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Kupującym.
 

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące rzeczy: …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
§ 2
Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę w wysokości …………………………………zł . Zapłata nastąpi w następujący sposób …………………………………………………………………………..
§ 3
Sprzedawca dostarczy towar do magazynu Kupującego. Koszty transportu ponosi …………………………………………………………………………………………………………………
O dostawie towaru Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić Kupującego z ………….. dniowym wyprzedzeniem.
§ 4
Towar będzie opakowany w …………………………………………………………………………………………..
§ 5
Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzedawanych rzeczy.
§ 6
Kupujący zobowiązuje się do zbadania sprzedanych mu rzeczy w ciągu …………….. dni od daty ich odbioru. W wypadku stwierdzenia wad lub braków Kupujący prześle reklamację Sprzedawcy, który odpowie na nią w ciągu …………………………. dni od momentu jej otrzymania.
§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
…………………………………                                                         ……………………………………………
    Sprzedawca                                                                                           Kupujący
 
 
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply