Umowa leasingu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA LEASINGU

 

 

zawarta w …………………………………………………. dnia ………………………………………….. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Leasingodawcą,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Leasingobiorcą.

 

§ 1

1. Leasingodawca oddaje w leasing ………………………………… do używania Leasingobiorcy bez prawa oddawania przedmiotu osobom trzecim..

2. Przedmiot leasingu przez czas trwania umowy pozostaje własnością Leasingodawcy.

 

§ 2

Przedmiot leasingu zostanie wydany Leasingobiorcy dnia……………………………………………….. .

 

§ 3

1. W zamian za dostarczony przedmiot leasingu Leasingobiorca będzie płacił opłatę leasingową w kwocie ………………………………… miesięcznie.

2. Opłata, o której mowa w punkcie 1 będzie uiszczana do ………………………… dnia każdego miesiąca, z tym że pierwsza rata zostanie zapłacona w dniu wydania przedmiotu leasingu.

3. Leasingobiorca będzie dokonywał wpłat na konto Leasingodawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 4

Umowa leasingu zawarta jest na czas od …………………………….. do ………………………………..

 

§ 5

Strony mogą rozwiązać umowę za ………………………….. miesięcznym wypowiedzeniem jednak nie wcześniej niż po upływie ……………………………………. lat od zawarcia umowy.

 

§ 6

1. Na zabezpieczenie prawidłowych i terminowych wpłat rat opłaty leasingowej Leasingobiorca złoży Leasingodawcy weksel in blanco …………………………………………………….

2. Po wpłaceniu ostatniej raty bądź po rozwiązaniu umowy weksel zostanie wydany Leasingobiorcy .

3. Sposób wypełnienia weksla reguluje deklaracja wekslowa.

 

§ 7

Po upływie terminu leasingu Leasingobiorca ma prawo nabyć przedmiot leasingu po cenie …………………………………………………………….. bądź zwróci przedmiot leasingu Leasingodawcy.

 

§ 8

Leasingobiorca  ponosi wszelkie koszty związane z przedmiotem leasingu a w szczególności: wszelkie opłaty, podatki, koszty napraw, ubezpieczenie.

 

§ 9

Leasingodawca  może kontrolować prawidłowość używania przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę. W razie używania go niezgodnie z przeznaczeniem, jak również w przypadku wynajęcia, wydzierżawienia, oddania w dalszy leasing czy oddania go w bezpłatne używanie osobie trzeciej Leasingodawca może umowę rozwiązać bez  wypowiedzenia a Leasingobiorca niezwłocznie odda przedmiot leasingu Leasingobiorcy .

 

§ 10

W przypadku gdy Leasingobiorca zalega z zapłatą opłaty leasingowej za …………… okresy płatności, Leasingodawca może umowę rozwiązać bez wypowiedzenia a Leasingobiorca niezwłocznie odda przedmiot leasingu Leasingobiorcy .

 

§ 11

W przypadku zwłoki z uiszczeniem raty opłaty leasingowej Leasingobiorca zapłaci odsetki w wysokości ……………………… % w skali miesiąca.

 

§ 12

W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Leasingobiorcy (§ 9 i 10) Leasingobiorca zapłaci karę umowną w wysokości równej opłacie należnej za cały pozostały okres umowy.

 

§ 13

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

…………………………………………                                                                ………………………………………….

Leasingodawca                                                                                                       Leasingobiorca

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply