UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE ZE WZORU UŻYTKOWEGO WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE ZE WZORU UŻYTKOWEGO

  Zawarta dnia ………………………………. w …………………………………………………………… pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Licencjodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Licencjobiorcą,

§ 1.

1.Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego ……………………………………………………………………stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 2.Licencjodawca posiada świadectwo ochronne wzoru użytkowego z§ 1 ust. 1 , wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr rejestru……………………………………..

§ 2.

1.Licencjodawca oświadcza, że wzór użytkowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie jest obciążony prawami osób trzecich. 2.Licencjodawca oświadcza ponadto, iż nie udzielał dotychczas licencji na korzystanie ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3.

1.Licencjodawca udziela Licencjobiorcy ……………………………….., prawa do korzystania ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, dla celów związanych z działalnością gospodarczą Licencjobiorcy w ……………………………………………………………………………………….. 2.Zakres działalności gospodarczej Licencjobiorcy objęty dozwolonym korzystaniem ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3.Licencjodawca nie będzie ograniczony w korzystaniu ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, przez cały czas trwania licencji.

§ 4.

1.Czas trwania licencji strony ustalają na czas do …………………………………………………………….. 2.Licencjobiorcy przysługuje prawo do przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy na czas do ……………………………………………………………………. Zamiar skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w  §4 ust.  1, Licencjobiorca powinien zgłosić Licencjodawcy na ……………………………………………………….. przed upływem okresu trwania niniejszej umowy.

§ 5.

1.Z tytułu udzielenia licencji Licencjodawca uprawniony jest do wynagrodzenia, składającego się z ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2.Szczegółowe warunki ustalania opłat, o których mowa w ust. 1, a także terminów ich zapłaty, strony określą w oddzielnym dokumencie, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 3.Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości …………………… w przypadku opóźnienia w dokonywaniu opłat, o których mowa w ust. 1. 4.W sytuacji, gdy Licencjobiorca zalega z zapłatą opłat na rzecz Licencjodawcy za ………………………………………………………………………………., Licencjodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6.

Licencjobiorca zgłosi udzielenie licencji nie wyłącznej do rejestru praw ochronnych.

§ 7.

1.Licencjobiorcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji wyłącznie za zgodą Licencjodawcy. 2.Z tytułu udzielonych sublicencji Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy ………………………………………………………………………………………………….złotych. 3.W sytuacji, gdy Licencjobiorca zalega z zapłatą opłat na rzecz Licencjodawcy za udzielenie  sublicencji, Licencjodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym .

§ 8.

1.Licencjodawca zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie prawa ochronnego. 2.Licencjodawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu udzielenia prawa ochronnego.

§ 9.

1.Licencjodawca zobowiązany jest do dostarczenia Licencjobiorcy dokumentacji technicznej, niezbędnej do wykonywania uprawnień, wynikających z niniejszej umowy, w terminie …………………………………………………… od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

§ 10.

1.Licencjobiorca zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Licencjodawcy, związanych z korzystaniem ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, po rozwiązaniu niniejszej umowy.

§ 11.

Licencjobiorcy nie przysługuje prawo dokonania przelewu praw wynikających z niniejszej umowy.

§ 12.

1.W wypadku niewykonania przez Licencjobiorcę obowiązku określonego w niniejszej umowie  zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości …………………………………………………………………………………………………. złotych. 2. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1, nie pokrywa szkody, Licencjodawcy przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 13.

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywał będzie Sąd Powszechny właściwy dla Licencjodawcy.

§ 16.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.    …………………………………………..                                     ………………………………………………..               Licencjodawca                                                                    Licencjobiorca  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply