UMOWA LICENCYJNA WZÓR

UMOWA LICENCYJNA

  Zawarta dnia ………………………………….. w ……………………………………………………….. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Wydawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Autorem.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji na publikację dzieła:……………………….. ………………………………….. które autor zobowiązuje się dostarczyć w terminie do dnia …………..

§ 2

Autor zapewnia, że ma prawo do udzielania licencji, o której mowa w § 1, i że dzieło, stanowiące przedmiot licencji nie narusza praw osób trzecich.

§ 3

Autor udziela Wydawcy licencji niewyłącznej na jednorazowe opublikowanie dzieła opisanego w § 1. Autor zobowiązuje się, iż do czasu wyczerpania nakładu nie upoważni żadnego innego Wydawcy do wydania dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy. Przez jednorazowe opublikowanie dzieła, w rozumieniu niniejszej umowy, rozumie się publikację dzieła w ilości co nie mniejszej niż …………………………………………….. egzemplarzy i nie większej niż ………………………………………………… egzemplarzy.

§ 4

Wydawca zobowiązuje się do wydania dzieła w nakładzie określonym w § 3 niniejszej umowy, w terminie do ……………………………………… . Wydawca opublikuje dzieło na swój koszt oraz ponosi wszelkie koszty promocji i dystrybucji wydania.

§ 5

Przeniesienie praw nabytych przez Wydawcę na podstawie niniejszej umowy wymaga do swej ważności zgody Autora w formie pisemnej. 

§ 6

Za udzielenie licencji Autorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości…………………złotych

§ 7

Wydawca obowiązany jest umożliwić Autorowi przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie korekty autorskiej w stosownym terminie. Z tytułu przeprowadzenia korekty Autorowi nie przysługuje wynagrodzenie.  Jeżeli wniesione w związku z korektą zmiany w utworze są niezbędne i wynikają z okoliczności od Autora niezależnych, koszty ich wprowadzenia obciążają Wydawcę. Nie przeprowadzenie korekty przez Autora poczytuje się za wyrażenie zgody na rozpowszechnienie dzieła bez zmian. Autor ponosi koszty zawinionych przez siebie zmian dokonanych w utworze, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów wydania dzieła o …………………….. %.

§ 8

Autor ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach  gdy Wydawca:

  • nie przystępuje do wydania dzieła w terminie określonym umową
  • nie przystępuje do wprowadzenia egzemplarzy dzieła do obrotu bez ważnych i

uzasadnionych przyczyn.

  • Jeżeli publiczne udostępnienie utworu z winy Wydawcy następuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, względem których Autor mógłby słusznie wnieść sprzeciw, może on, po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń, od umowy odstąpić.

§ 9

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wydawcy, wszelkie prawa przez niego nabyte na podstawie niniejszej umowy powracają do Autora.

§ 10

Wydawca zobowiązuje się do poszanowania osobistych praw Autora, a w szczególności do:

  • niedokonywania bez zgody Autora zmian w dziele, chyba że są one wywołane oczywistą koniecznością, a Autor miałby słuszne podstawy, by im się sprzeciwić,
  • respektowania prawa do autorstwa, w tym prawa Autora do decydowania o sposobie oznaczania autorstwa,
  • dbania o dobrą sławę Autora oraz utworu.

Tytuł dzieła może być zmieniony wyłącznie za obopólnym porozumieniem stron. 

§ 11

Dostarczenie Wydawcy dzieła w całości oznacza upoważnienie go do decydowania o pierwszej publikacji utworu.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w …………….. jednobrzmiących egzemplarzach, po…………… dla każdej strony.  …………………………………………….                                                 …………………………………………..                         autor                                                                                                 wydawca  

KOMENTARZE

One thought on “UMOWA LICENCYJNA WZÓR

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Prezenty od 51 zł do 150 zł

Prezenty od 51 zł do

Zamknij