UMOWA LICENCYJNA

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

UMOWA LICENCYJNA

 

 

zawarta dnia ………………………………. w …………………………………………………………….. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Licencjobiorcą

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Licencjodawcą

§ 1

Przedmiotem licencji jest program komputerowy, wyprodukowany przez ………………………………………………………….. wraz z materiałami towarzyszącymi.

 

 

 

§ 2

1.Licencjodawca zobowiązuje się do udzielenia nie wyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z programu komputerowego ………………………………………………………………………….

i materiałów towarzyszących,

2. Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty  ……………………….. zł na rzecz Licencjodawcy.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres od …………… do ……………….. z możliwością jej przedłużenia.

§ 4

1.         Oprogramowanie wraz z materiałami towarzyszącymi jest licencjonowane a nie sprzedawane, co wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną z tytułu gwarancji i rękojmi.

2.         Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej

§ 5

Oprogramowanie stanowi własność licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 6

Licencja na użytkowanie oprogramowania może być udzielona w następujący sposób:

a.         w wersji jednostanowiskowej –  jedna kopia na jednym komputerze,

b.         w wersji wielostanowiskowej – na tylu stanowiskach, na ilu przewiduje producent programu  danej wersji.

§ 7

1.Bez pisemnej  zgody licencjodawcy licencjobiorca nie może :

a.         odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać oprogramowania,

b.         dekompilować, zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w oprogramowanie,

c.         tworzyć oprogramowania pochodnego,

d.         dokonywać tłumaczeń,

e.         wprowadzać zmian do instrukcji,

f.         usuwać lub zasłaniać znaków towarowych umieszczonych na oprogramowaniu i  jego  kopiach.

2.Licencjobiorca ma prawo wykonać wyłącznie jedną kopię oprogramowania dla celów bezpieczeństwa.

3.Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko i wyłącznie na potrzeb własnego przedsiębiorstwa.

4. Licencjobiorca może dokonać cesji praw do oprogramowania, po uzyskaniu zgody licencjodawcy.

5.Naruszenie przez licencjobiorcę  postanowień umowy traktowane będzie jako zerwanie umowy.

6.Naprawienie szkody licencjodawcy z racji nieprzestrzegania przez licencjobiorcę umowy nastąpi na zasadach powszechnie przyjętych.

§ 8

Licencjodawca i jego dealerzy, nie ponoszą odpowiedzialności za  jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania oprogramowania.

 

 

 

………………………………………………                                     …………………………………………………

Licencjodawca                                                                   Licencjobiorca

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply