Umowa lombardowa

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA LOMBARDOWA

 

Zawarta w dniu ……………………………. w ………………………………………………………….. pomiędzy 1. ……………………………………………….. z siedzibą ……………………………………………………………. przy ul. ………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez ……………………………………………………….. zam. w ………………………………………………….. przy ul. ……………………………………………………………………………………………………………………., zwanym dalej Właścicielem lombardu, a

2. ………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………… przy ul. ……………………………………………………………… zwanym dalej Pożyczkobiorcą.

§ 1.

Właściciel lombardu pożycza Pożyczkobiorcy kwotę …………………………………………………… zł. (słownie …………………………………………………………………………………………………………. złotych).

§ 2.

Zabezpieczenie pożyczki stanowi pozostawiona przez Pożyczkobiorcę Właścicielowi lombardu rzecz: ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

o wartości ………………………………… zł (słownie …………………………………………………. złotych).

§ 3.

1 .Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić pożyczoną kwotę określoną w§ 1 wraz z prowizją do dnia ………………………………………………………………………………………………………..

2. Prowizja wynosi ……………………….. zł. (słownie ……………………………………………. złotych).

§ 4.

W przypadku niedotrzymania terminu określonego w§ 3 Pożyczkobiorca upoważnia Właściciela lombardu do dokonania sprzedaży w imieniu własnym, ale na rachunek pożyczkobiorcy, rzeczy określonej w§ 1 i do zaspokojenia swojej wierzytelności z uzyskanej sumy.

§ 5.

Umowa może zostać przedłużona do dnia …………… po naliczeniu dodatkowej prowizji w wysokości ………………………… zł (słownie ………………………………………………………… złotych).

§ 6.

W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę, prowizja należna Właścicielowi lombardu zostanie pomniejszona o ……………….. zł (słownie …………………………. …………………………………………….. złotych) za każdy dzień.

Właściciel lombardu                                     Pożyczkobiorca

…………………………………………                       …………………………………………

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply