UMOWA MENEDŻERSKA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Umowa menedżerska

Zawarta dnia … w … pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki …. z siedzibą w …. przy ul. … , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla … w … pod nr Rej … , zwaną dalej Spółką, którą reprezentuje: …. (dane osoby, osób) a …. zam. w… przy ul. … , legitymującym się dowodem osobistym seria … nr …. zwanym dalej Zarządcą.

§ 1. Rada Nadzorcza działając w oparciu o § … umowy Spółki oraz uchwałę Rady Nadzorczej z dnia … nr … powierza Zarządcy zarządzanie majątkiem Spółki, zaś Zarządca przyjmuje ten majątek w zarząd na zasadach przyjętych w niniejszej umowie.

§ 2. Zarządca będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Rada Nadzorcza podejmie działania zmierzające do pozbawienia Zarządcy tej funkcji i dokonania odpowiednich zapisów w rejestrze.

§ 3. Do obowiązków Zarządcy należy: Przedstawianie rocznych planów finansowo-gospodarczych Spółki w terminie do dnia … roku poprzedzającego rok obrachunkowy. Sprawowanie nadzoru nad realizacją wymienionych wyżej planów. Kierowanie pracami Zarządu. Wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej. Prowadzenie polityki handlowej, marketingowej, finansowej i kadrowej Spółki.

§ 4. Zarządca zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na rozporządzenie majątkiem Spółki oraz na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza … zł.

§ 5. Rada Nadzorcza może odmówić swojej zgody na dokonanie czynności określonych w § 4 umowy.

§ 6. Rada Nadzorcza obowiązana jest udzielić odpowiedzi na złożony przez Zarządcę wniosek w terminie … Termin powyższy może być przedłużony uchwałą Rady Nadzorczej dwukrotnie.

§ 7. Zarządca nie może nabywać praw ani zaciągać zobowiązań sprzecznych z interesami Spółki. Nie może również zajmować kierowniczych stanowisk ani sprawować innych odpowiedzialnych funkcji w podmiotach, których interesy pozostają w sprzeczności z interesami Spółki. O powyższych okolicznościach Zarządca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza może w powyższych przypadkach rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8. Zarządca otrzymywał będzie z tytułu wykonywanych obowiązków wynagrodzenie, na które składa się: Stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości … zł. Premia w wysokości … % od wypracowanego czystego zysku Spółki po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie bilansu Spółki. § 9. Umowa obowiązuje od dnia … do dnia … .

§ 10. Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez Radę Nadzorczą możliwe jest jedynie w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy.

§ 11. Rada Nadzorcza może rozwiązać umowę przed upływem terminu określonego w §9 umowy w przypadku: Podjęcia przez Zarządcę działań sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy, jak również z obowiązującymi przepisami. Podjęcia przez Zarządcę zawinionych działań przynoszących szkodę Spółce. § 12. W przypadkach przewidzianych w § 7, 11 i 15, jak również w przypadku podjęcia działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami Zarządca obowiązany jest uiścić Spółce karę w wysokości … . Jeżeli wyrządzona przez niego szkoda przewyższa wysokość kary umownej Zarządca jest obowiązany wynagrodzić poniesioną przez Spółkę szkodę w pełnej wysokości.

§ 13. W przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze stron działań sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy strona obowiązana jest zapłacić drugiej ze stron karę umowną w wysokości … . § 15. Zarządca nie może przed upływem terminu określonego w § 9 rozwiązać niniejszej umowy z wyjątkiem: gdy pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządcą istnieje długotrwały konflikt interesów, który nie może być rozwiązany. gdy, Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarządcę do podjęcia działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy.

§ 16. Zarządca nie może zarówno w czasie trwania kontraktu, jak i po jego ustaniu ujawniać informacji, których wyjawienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.

§ 17. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18. W kwestiach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 19. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

…………………………. ………………………………………… (podpis Zarządcy) (podpis osoby reprezentującej Radę Nadzorczą)  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply