Umowa na czas zastępstwa

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

  

……………………………………………..                                                                 ………………………………………….

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                                                 (miejscowość, data)

  

 

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

 

zawarta w dniu  ……………………………… w  ………………………………………………………  pomiędzy:

 1. ……………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………, zwanym dalej  Pracodawcą,

a

 1. ………………………………………………………………..zamieszkałą (zamieszkałym)

w    ……………………………………………………………….., zwaną dalej Pracownikiem.

 

 

Na podstawie art. 25 §1  Kodeksu Pracy strony zgodnie ustalają: 

 

 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na zastępstwo Pani …………………………………….., której udzielono urlopu bezpłatnego na okres od  ………………………………………….. do……………………….
 2. Pracownik będzie zatrudniony na stanowisku ……………………………
 3. Do obowiązków Pracownika należy: …………………………………………………………….
 4. Pracownik będzie wykonywał pracę w ……………………………………………………………………….

                                                                                   (miejsce wykonywania pracy).

 1. Pracownik zostaje zatrudniony w wymiarze    ……………………………………………………  etatu.
 2. Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości ………………………………… brutto miesięcznie.
 3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za dwuty­godniowym wypowiedzeniem.
 4. Pracownik jest zobowiązany stawić się do pracy w dniu ……………………………………………..
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

      ……………………………………..                                                                    …………………………………….    

            podpis Pracodawcy                                                                                           podpis Pracownika

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply