Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory umów

UMOWA NAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WZÓR

UMOWA NAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

    zawarta dnia …………………………………. w …………………………………………………………. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwany dalej Wynajmującym a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwana dalej Najemcą

§1

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem …………………………………………………………………. położonych……………………………………………………………………………………………………………………

§2

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem ………………………………………………………………………….. powierzchnię ……………………………. m2 w miejscu ustalonym przez strony.

§3

Najemca oświadcza, że wynajmowaną powierzchnię w każdym z lokali opisanych w §1 przeznaczy na  ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§4

Wynajmujący zobowiązuje się do ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§5

W zamian za wynajmowaną powierzchnię Najemca ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§6

Umowa zostaje zawarta na czas od …………………………………… do ……………………………………….

§7

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem …………………………. okresu wypowiedzenia.

§8

Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. …………………………………………….                                                 …………………………………………             Wynajmujący                                                                                       Najemca  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
Rejestr umów

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 14/2014 Rektora UMCS   REJESTR UMÓW    Nr    ...

Zamknij