Umowa najmu lokalu (mieszkalnego)

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

 

Zawarta w dniu ……………………….. w ………………………………………………………………. pomiędzy 1. ……………………………….. legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………….., wydanym przez ………………………………, zamieszkałym w ………………………………………………… przy ul. ……………………………………………………… zwanym w treści umowy „Wynajmującym”, a 2. ………………………………..legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………. wydanym przez ………………………………., zamieszkałym w …………………………………………….. przy ul. ……………………………………………. zwanym w treści umowy „Najemcą”, o następującej treści:

§ 1.

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego na …………. piętrze (parterze) w budynku znajdującym się w ……………………………. przy ul. …………………………… nr …………., a składającego się ……….. z pokoi, kuchni, łazienki oraz …………………………………., o łącznej powierzchni …………………… m2.

§ 2.

  1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w§ 1 lokal wraz z urządzeniami (meble, sprzęt RTV, sprzęt gospodarstwa domowego).
  2. Wykaz urządzeń wymienionych w pkt. 1 oraz opis stanu technicznego ww. lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
  3. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.

§ 3.

  1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości ………………… zł (słownie ………………………… ………………………………… złotych) miesięcznie.
  2. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia ……………. każdego miesiąca do rąk Wynajmującego (przelewem na jego konto osobiste).

§ 4.

Strony ustalają, iż wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, przez czas trwania umowy, ponosić będzie Najemca.

§ 5.

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

§ 6.

Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

 

 

§ 7.

  1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem wstanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
  2. Najemca wpłaca kaucję w wysokości …………….ł (słownie …………………………………………. ……………………………………. złotych), która podlega zwrotowi po przekazaniu lokalu w stanie niepogorszonym Wynajmującemu.

§ 8.

Umowa niniejsza zawarta została na czas (nieokreślony -wówczas każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w terminie ………. ) określony do dnia …………………………………………. i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać, bez uprzedniego wypowiedzenia.

§ 9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

§ 10.

Koszty zawarcia umowy ponosi …………………………………………………………………………………..

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w …………. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……………. dla każdej ze stron.

 

Wynajmujący                                                                                   Najemca

 

………………………………………                                                 ………………………………..

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply