UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

zawarta w dniu ……………………roku w …………………… pomiędzy: 

1. ……………………., legitymującym się dowodem osobistym nr …………………, wydanym przez ………………………, zamieszkałym w ……………… przy ul. ……………….. zwanym w treści umowy „Wynajmującym”,

a

2. ………………….., legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………. nr PESEL ……………….. wydanym przez ………………………….., zam. ……………. zwanym w treści umowy „Najemcą”,  o następującej treści:

 

 § 1.

 Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem domu znajdującego się                   w …………… przy ul. …………………… nr ……., dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW o numerze …. przez Sąd Rejonowy w ………………,

składającego się  z 4 pokoi, kuchni, łazienki oraz piwnicy i strychu, o łącznej powierzchni … m2.

 § 2.

1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w § 1 lokal wraz z urządzeniami.

2. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.

 § 3.

 1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości 0000,00 zł (słownie ……………. złotych) miesięcznie. 2. Czynsz najmu płatny będzie w miesięcznych ratach z góry do dnia 10 każdego miesiąca przelewem na konto osobiste na rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony przez Bank ………………… w ……………………., o numerze ……………………………………………

   § 4.

 1. Strony ustalają, iż wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, przez czas trwania umowy, ponosić będzie Najemca.

2. Opłacone rachunki Najmujący zobowiązuje się dostarczać co miesiąc Wynajmującemu.

3. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z nieterminowego opłacania rachunków ponosi Najemca.

 § 5.

1. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

2. Najemca zobowiązany jest:

– używać Lokal zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem i bez zgody Wynajmującego nie może czynić zmian sprzecznych z tym przeznaczeniem;

– przeprowadzać w czasie trwania stosunku najmu na własny koszt bieżącą konserwację Lokalu;

– dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu najmu oraz remontów bieżących.

 § 6.

 Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu muszą być każdorazowo uzgadniane z Wynajmującym i wymagają jego pisemnej zgody.

  § 7.

1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.

  § 8.

 Wynajmujący zastrzega sobie dogodny dostęp do budynków gospodarczych i ogrodu znajdujących się na terenie wynajmowanej nieruchomości.

 § 9.

1. Umowa niniejsza zawarta została na czas określony do dnia ………………. r. i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać, bez uprzedniego wypowiedzenia.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Wynajmujący ma prawo jednostronnego rozwiązania umowy, jeśli Najemca zalegałby z czynszem przez kolejne dwa miesiące bądź naruszałby istotne postanowienia umowy.

 § 11.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu pod rygorem nieważności.

 § 12.

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 § 13.

 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

 

 

           Wynajmujący                                                                    Najemca      

  

……………………………………..                                                   ………………………………..

Leave a Reply