UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

    zawarta dnia……………………………….. w …………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Wynajmującym, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Najemcą.

§ 1

1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w………………………………………………………………………………………………………..na cele użytkowe. 2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. 3. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania. Koszty korzystania z tych usług ponosi Najemca. 4. Wraz z lokalem oddane zostaną następujące przedmioty będące na wyposażeniu lokalu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Najemca będzie w wymienionym wyżej lokalu prowadził działalność : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

1.Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości ……………………………… zł  miesięcznie. Czynsz będzie płacony z góry do …………………………………… dnia każdego miesiąca. 2. Wynajmujący ma prawo podnieść czynsz po uprzednim zawiadomieniu o tym Najemcy na ……………………………………….. naprzód przed terminem wprowadzenia podwyżki. Jednorazowa podwyżka czynszu nie będzie mogła przekraczać ………………………. % miesięcznej stawki czynszu.  

§ 4

Zgody Wynajmującego wymagają następujące czynności Najemcy: podnajem, oraz oddanie lokalu do bezpłatnego używania osobom trzecim, wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu, w szczególności: ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 5

Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji lokalu oraz napraw bieżących.

§ 6

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………. dnia ……………..Po okresie, na który zawarta jest umowa, Najemca opuści lokal oraz opróżni go na swój koszt z własnych rzeczy tam wniesionych. Zda również Wynajmującemu przedmioty wymienione w § 1 pkt 2 niniejszej umowy w stanie niepogorszonym.

§ 7

Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem …………….  miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8

1. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za ……………. pełne okresy płatności lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie ……………….. dni. 2.         Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, umowę również wtedy gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie. 3.         Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa przedmiotów wymienionych w § 1 pkt 2 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź też dewastuje je.

§ 9

Na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego przysługujących mu w dniu zakończenia najmu Najemca wpłaci do jego rąk kaucję w wysokości równej ………………. miesięcznym czynszom. Niewykorzystana kwota kaucji zostanie zwrócona Najemcy w dniu zakończenia najmu. Kaucja nie podlega oprocentowaniu. 

§ 10

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ………………………………………………….                                     …………………………………………..                Wynajmujący                                                                          Najemca  

Leave a Reply