UMOWA NAJMU MIESZKANIA WZÓR

 

 
UMOWA NAJMU MIESZKANIA
 
 
Zawarta dnia ……………………………..w………………………………………………………………..pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wynajmującym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zam. .w…………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym alej Najemcą.
 

§ 1

1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
na cele mieszkalne. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania ,tv. Koszty korzystania z tycz usług ponosi Najemca.
2. Wraz z lokalem oddane zostaną następujące przedmioty ruchome będące na wyposażeniu lokalu:…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
§ 2
Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości …………………………………………………………. zł miesięcznie. Czynsz będzie płacony z góry do ………………………………… dnia każdego miesiąca.
§ 3
Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu, w szczególności:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
§ 4
Wynajmujący może podnieść czynsz najmu po uprzednim zawiadomieniu o tym Najemcy na …………………………………………….. naprzód. Jednorazowo nie można podnieść czynszu o więcej jak …………………….. % umówionej miesięcznej stawki czynszu.
§ 5
Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji lokalu oraz napraw bieżących.
§ 6
Umowa zostaje zawarta na czas ………………………………………………………….. Po okresie umowy Najemca zwolni lokal, opróżni go na własny koszt z wniesionych tam jego rzeczy. Zwróci również w stanie nie pogorszonym rzeczy wymienione w § 2 pkt 2 niniejszej umowy.
§ 7
Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem ………………………………………………
 okresu wypowiedzenia.
§ 8
1. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za …………………… pełne okresy płatności lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie …………………….. dni.
2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, umowę również wtedy gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie.
3. Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa przedmiotów wymienionych w § 1 pkt 2 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź też dewastuje je.
§ 9
1. Na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego przysługujących mu w dniu zakończenia najmu Najemca wpłaci do jego rąk kaucję w wysokości równej ……………………… miesięcznym czynszom.
2. Niewykorzystana kwota kaucji zostanie zwrócona Najemcy w dniu zakończenia najmu. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.
§ 10
Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
……………………………………………                                            ………………………………………………
               Wynajmujący                                                                               Najemca
 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Pozew o rozwiązanie spółki z o.o.

Sąd Okręgowy ………………………………. Wydział Cywilny

Zamknij