UMOWA NAJMU SAMOCHODU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA NAJMU SAMOCHODU

 

    Zawarta  dnia ……………………………..w………………………………………………………………..pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wynajmującym, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym alej Najemcą.

§ 1

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód marki ………………………………………………….  koloru …………………………………………. , rok produkcji ………………………., o numerach rejestracyjnych ……………………………………numer silnika …………………………………………., numer nadwozia ……………………………… Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem samochodu.

§ 2

1.Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej: kluczyki , dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową OC na rok ……………….. , kluczyki od stosowanych w pojeździe zabezpieczeń. 2. Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w pełni sprawny, oraz posiada sprawną gaśnicę, koło zapasowe, zestaw narzędzi, zabezpieczenia  …………………………………………. radio  ………………………………………………….. , oraz jest zatankowany do pełna.

§ 3

Najemca płacić będzie Wynajmującemu  czynsz najmu w wysokości …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 4

Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim.. Wszystkie zmiany i ulepszenia pojazdu.

§ 5

Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji przedmiotu najmu oraz napraw bieżących.

§ 6

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………………………… do dnia …………………………….. . Po upływie terminu umowy Najemca zwróci samochód Wynajmującemu wraz z rzeczami wymienionymi w § 2 pkt 2 oraz z pełnym bakiem.

§ 7

Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem ……………………. okresu wypowiedzenia.

§ 8

Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem ………………………….. lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zwrócić przedmiot najmu  wraz z rzeczami wymienionymi w § 2 pkt 2 oraz z pełnym bakiem w terminie ………………… dni.

§ 9

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.     ……………………………………………                    ………………………………………………                Wynajmujący                                                        Najemca  WIĘCEJ: 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply